submenu
content

Spółdzielnie socjalne po nowemu

25-08-2017

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, poszerzenie zakresu wsparcia dla tych podmiotów oraz doprecyzowanie celu ich działalności – to tylko niektóre zmiany, jakie zakłada projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do dalszych prac w Sejmie RP.

 

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych przewiduje rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać spółdzielnie socjalne lub do nich przystąpić. Po przyjęciu proponowanej zmiany mieliby do tego prawo również poszukujący pracy, a jednocześnie niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osób niepełnosprawnych. Nie dotyczy to jednak tych opiekunów, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni

 

Zmiany w dotychczasowych przepisach mają także na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, o ile są nimi osoby fizyczne. Na uwagę zasługuje również wprowadzenie nowego profilu spółdzielni socjalnej. Chodzi tu o spółdzielnie socjalne o charakterze usługowym.

 

Wsparcie z Funduszu Pracy

 

Projektowana regulacja zakłada ponadto zmianę zasad udzielania wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej. Na środki z Funduszu Pracy na podjęcie takiej działalności mogłyby liczyć osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, które poszukują pracy i nie pozostają w zatrudnieniu. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej.

 

Środki na utworzenie stanowiska pracy

 

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych przewiduje również wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia. Chodzi tu o środki na utworzenie stanowiska pracy.

 

Finansowanie kosztów wynagrodzenia

 

Dzięki zmianie ustawy spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub zatrudnionego skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź zatrudnionego skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia.

 

Pieniądze z PFRON

 

W myśl dotychczasowych przepisów osoby niepełnosprawne mogły otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.


Po zmianach do istniejącej formy wsparcia dołączą kolejne. Dotyczy to możliwości ubiegania się w PFRON o środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej, a także na utworzenie miejsca pracy w spółdzielni socjalnej dla skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi.

 

To jednak nie wszystko. Sporym ułatwieniem będzie również możliwość pozyskania środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną.

 

Wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej

 

W projekcie nowelizacji został ponadto doprecyzowany cel działania spółdzielni socjalnej. Wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem. Ma to służyć wzmocnieniu reintegracji społecznej i zawodowej osób z grup narażonych na wykluczenie społeczne pracujących w spółdzielniach socjalnych i jednocześnie niebędących ich członkami.

 

Refundacja składek i kosztów pracodawcy

 

Nowe przepisy przewidują również możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami, ale jednocześnie będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

Praktyki zawodowe

 

Kolejną nowością jest możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej, przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej.

 

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do dalszych prac w Sejmie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: