submenu
content

10 pytań o „Senior+”

07-03-2017

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

 

  • Czy obiekt/placówka może stanowić własność organizacji pozarządowej - Partnera projektu?

W programie największy nacisk kładziony jest na trwałość realizowanego projektu. Odpowiedzialność za projekt spoczywa na Jednostce Samorządu Terytorialnego (JST). Jeżeli jednostka uzna, że organizacja partnerska daje rękojmię trwałości projektu, wtedy nieruchomość może stanowić jej własność. Zależne jest to od decyzji JST. Nieruchomość może być również przedmiotem długoterminowej dzierżawy na rzecz JST. Nie został sprecyzowany czas, który dzierżawa musi obejmować, jednakże musi on dawać rękojmię zachowania trwałości projektu.

 

  • Czy odpłatność seniora za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w placówce „Senior +” jest obowiązkowa? Czy gmina sama będzie ustalać opłaty za pobyt w placówce, czy będzie ona odgórnie np. przez wojewodę ustalona – art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej? Czy senior korzystający sporadycznie z placówki będzie płacił tyle samo, co senior przychodzący tam codziennie?

Decyzja o wysokości odpłatności za uczestnictwo seniorów w zajęciach prowadzonych w placówce  „Senior +” leży w gestii jednostki samorządu terytorialnego, która określa wysokość opłaty w uchwale.

 

  • Czy w tej edycji istnieje możliwość tworzenia klubów?

W ramach Programu w edycji 2017 podmioty uprawnione mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +”.

 

  • Czy z dotacji mogą być finansowane koszty dowozu uczestników do placówki „Senior +”?

Zgodnie z Programem koszty dowozu uczestników musi ponosić jednostka samorządu terytorialnego – nie mogą być finansowane z dotacji. Zapewnienie beneficjentom dojazdu do placówki „Senior +” znajduje się w gestii samorządu.

 

  • Czy obecnie istniejące Dzienne Domy Pobytu mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności w ramach Programu „Senior +”?

Program „Senior+” co do zasady nastawiony jest na tworzenie nowych ośrodków. Aby otrzymać dotację na bieżącą działalność konieczne jest najpierw utworzenie placówki „Senior +”. Obecnie istniejące placówki utworzone poza Programem mogą przekształcić się w placówki „Senior+” pod warunkiem, że rozpoczną swoją działalność jako Dzienne Domy „Senior+”. Przekształcenie może nastąpić w formie uchwały intencyjnej.

 

  • Czy Dzienny Dom „Senior +”  oraz Klub „Senior +” mają stanowić oddzielne obiekty, czy mogą zostać utworzone w wydzielonych pomieszczeniach?

Placówka „Senior +” może zostać utworzona w wydzielonych pomieszczeniach budynku, który jest siedzibą również innych podmiotów. Najważniejsze jest tutaj spełnienie przez wydzielone pomieszczenia kryteriów lokalowych, wyznaczonych przez Program „Senior +” dla mającej powstać placówki. Można także wyodrębnić pomieszczenia w obecnie funkcjonującej placówce np.: Dziennym Domu Pobytu. Jedna placówka nie może być rozdzielona na kilka budynków. Placówka „Senior +” musi znajdować się obrębie jednego budynku.

 

  • Jaką liczbą miejsc powinien dysponować Klub „Senior+”?

Program nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby miejsc w placówce „Senior +”.

 

  • Czy Dzienny Dom „Senior+” może działać w ramach ośrodka pomocy społecznej? Czy  istniejące domy dziennego pobytu, które funkcjonują już w ramach OPS, czy mogą  uzyskać dofinansowanie jako Dzienne Domy „Senior+”?

Obecnie istniejące placówki mogą przekształcić się w Dzienne Domy „Senior+” pod warunkiem, że przestaną funkcjonować jako np.: Dzienne Domy Pobytu i rozpoczną swoją działalność jako Dzienne Domy „Senior+”. Przekształcenie może nastąpić w formie uchwały intencyjnej.Dzienny Dom „Senior +” może działać w strukturze Miejskich Ośrodków Pomocy, Gminnych Ośrodków Pomocy czy też Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

  • Ile godzin dziennie/tygodniowo powinna być czynna placówka „Senior+”?

Dzienny Dom „Senior +” powinien zapewniać 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Klub „Senior+” powinien funkcjonować w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb uczestników. Program nie określa minimalnej liczby godzin, w których powinien funkcjonować Klub „Senior +”.

 

  • Ilu opiekunów należy zatrudnić w Klubie „Senior +”?

Minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior +” to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: