submenu
content

ASOS 2018 - najczęściej zadawane pytania

08-12-2017

1.      Na jaką kwotę można otrzymać dofinansowanie w ramach Programu ASOS oraz jaki jest maksymalny okres realizacji projektu?

W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 wartość dotacji wynosi od 20 000,00 zł do 200 000,00 zł. Wsparcie w ramach Programu ma charakter zaliczkowy.

Projekt finansowany ze środków Programu może uzyskać dofinansowanie działania prowadzone do końca grudnia 2018 r.

 

2.      Czy w ramach projektu mogą być finansowane usługi rehabilitacyjne?

Wydatki związane  zarówno z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, środków leczniczych, a także świadczeniem usług medycznych i rehabilitacyjnych uznawane są za koszty niekwalifikowalne. Nie jest możliwe ujęcie ich w kosztorysie i sfinansowanie ze środków przyznanej dotacji. W ramach projektu dopuszczalne jest jedynie prowadzenie zajęć z rehabilitacji o charakterze teoretycznym: wykładów, szkoleń i pokazów realizowanych przez lekarzy lub rehabilitantów.

 

3.      Czy podmiot uprawniony może złożyć ofertę w ramach Programu ASOS 2018 jeśli nie została jeszcze rozliczona jego oferta, która otrzymała dofinasowanie w ramach edycji 2017 Programu ASOS ?

Tak, może. Podmiot nie otrzyma jednakże środków, w przypadku wskazania go do dofinansowania w ramach Programu ASOS 2018 do czasu kiedy ostatecznie nie zostanie zaakceptowane sprawozdanie z realizacji zadnia w ramach Programu ASOS edycji 2017.

 

4.      Czy podmiot nieposiadający statusu organizacji pożytku publicznego może ubiegać się o dotację w ramach konkursu w 2018 r.?

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu ASOS 2018 nie muszą posiadać statusu OPP.

 

5.      Czy jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego może ubiegać się o dotację w ramach Programu ASOS?

Nie, jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia oferty w ramach Programu ASOS, może natomiast występować w partnerstwie w projekcie z podmiotem uprawnionym.

 

6.      Czy można wskazać więcej niż jeden kierunek działania w ramach wybranego priorytetu?

Nie, kierunek działania należy wybrać tylko jeden zgodny z obszarem działania.

 

7.      Czy tytuł zadania powinien być spójny i dopasowany do wybranego priorytetu oraz kierunku działania?

Tytuł zadania publicznego nadany przez podmiot wnioskujący o dotację może być dobrowolny i uzależniony jest od woli wnioskodawcy.

 

8.      Kto, w przypadku otrzymania dotacji, będzie podpisywać umowę dotyczącą dofinansowania projektu w ramach Programu ASOS?

Umowa musi być podpisana zgodnie z aktualnym sposobem reprezentacji podmiotu wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podpis złożony przez każdego z przedstawicieli powinien być czytelny oraz zawierać pieczątkę reprezentowanej organizacji.

 

9.      Czy składając ofertę wymagane jest spełnienie kryteriów strategicznych? Czy Oferent spełniający wszystkie kryteria strategiczne otrzyma dodatkowe punkty za każde z nich?

Kryteria strategiczne zawierają preferencje dotyczące typów projektów. Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe do zakwalifikowania projektu do dofinansowania.

 

Projekt może otrzymać maksymalnie 20 punktów za kryteria strategiczne: 10 punktów za kryterium właściwe dla priorytetu, w którym składana jest oferta (kryteria 1-4) oraz 10 punktów za spełnienie kryterium nr 5 – kryterium regionalnego.

 

10.  Czy spółdzielnie mieszkaniowe (wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS) są „organizacjami pozarządowymi" uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu ASOS ?

Spółdzielnia mieszkaniowa jest szczególnym rodzajem spółdzielni wyodrębnionym ze względu na jej cel, który polega na „zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116)). Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.) spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Natomiast, zgodnie z § 2 ww. artykułu, spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. W konsekwencji należy uznać, że działalność gospodarcza prowadzona przez spółdzielnie, w tym również spółdzielnie mieszkaniowe, jest ich działalnością podstawową (obowiązkową) zaś prowadzona działalność społeczna i oświatowo-kulturalną jedynie uboczną (fakultatywną). Ponadto należy podkreślić, że spółdzielnia podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców (art 7 prawa spółdzielczego w zw. z art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) ). Nie można natomiast dokonać wpisu spółdzielni do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w którym wpisuje się podmioty nie będące przedsiębiorcami (art. 49 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). W świetle powyższego spółdzielnia jest przedsiębiorcą, a więc osobą prawną, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą – tj. działalność, której celem podstawowym jest osiąganie dochodu (zysku), w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). W związku z powyższym oraz zgodnie z Regulaminem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 spółdzielnia mieszkaniowa nie jest podmiotem uprawnionym do samodzielnego udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu ASOS.

 

Jednocześnie warto zauważyć, że podmioty które nie mogą brać udziału w otwartym konkursie ofert  mają możliwość korzystania z dotacji w pośredni sposób przez partnerstwo z oferentem.

ASOS 2018 - najczęściej zadawane pytania ASOS 2018 - najczęściej...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: