submenu
content

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

05-10-2011

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
 

więcej

Komunikat w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

13-09-2011

W dniu 29 września 2011 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. u. Nr 205, poz. 1212). Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 6, (w artykule tym zawarte są zmiany art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych regulującego zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego), który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 14 października 2011 r.
Tekst ustawy
 

więcej

Informacja dotycząca instytucji dziennego opiekuna

02-09-2011

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, jest dzienny opiekun. Ustawowa instytucja dziennego opiekuna ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi np. w gminach wiejskich (gdzie zamieszkuje niewielka liczba dzieci) lub w dzielnicach dużych miast, pozbawionych rozbudowanej infrastruktury, na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. 

więcej

MALUCH 2011- edycja 2 tura 3 - rozstrzygnięcie konkursu ofert

31-08-2011

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w trzeciej turze drugiej edycji otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, wyłoniono 25 ofert, na łączną kwotę dotacji 3.229.780 zł.  

więcej

„MALUCH" 2011 r. – edycja 2 tura 2: rozstrzygnięcie konkursu ofert.

10-08-2011

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w drugiej turze drugiej edycji otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, wyłoniono 23 oferty, na łączną kwotę 1.291.951 zł.

więcej

Przedłużenie do 16.08.2011 r. terminu składania ofert w trzeciej turze konkursu ofert programu „Maluch”

22-07-2011

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w związku z prośbami gmin przygotowujących oferty do trzeciej tury drugiej edycji konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, przedłuża termin składania ofert do dnia 16 sierpnia br., zaś termin przekazywania zestawień ofert zakwalifikowanych do Programu przez urzędy wojewódzkie do MPiPS ustala na dzień 26 sierpnia br.
Termin wyboru ofert do dofinansowania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz termin ogłoszenia wyników konkursu pozostaje bez zmian: 31 sierpnia br.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z wyjaśnieniami MPiPS dotyczącymi najczęściej zadawanych pytań w sprawie drugiej edycji programu MALUCH. więcej

Komunikat dotyczący procedury wyłaniania dziennych opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

21-07-2011

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie stawia warunku, że do konkursu na dziennego opiekuna mogą przystępować tylko osoby, które odbyły już szkolenie dla dziennego opiekuna. Możliwe jest określenie warunków konkursu w ten sposób, aby osoby, które chcą być dziennym opiekunem mogły przedstawić świadectwo ukończenia koniecznego szkolenia przed podjęciem pracy, czyli opieki nad dziećmi.
 

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach resortowego programu MALUCH 2011 - edycja 2 tura 1

15-07-2011

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w pierwszej turze drugiej edycji  otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, wyłoniono 12 ofert, na łączną kwotę 1 729 465.

 

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania

 

więcej

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

14-07-2011

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). 

więcej

Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

13-06-2011

O dnia 1 lipca 2011 r. osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia. Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

więcej
1  ««««  41  42  43  44  45  46  47  48  49  »»»»  50
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: