submenu
content

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014

21-02-2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

 

Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) takich działań, które będą służyły:

  •  wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach.
  • wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w powiatach.

 

Na Program przeznacza się kwotę do 70 000 tys. zł.

 

Zapotrzebowanie należy składać w formie papierowej i elektronicznej wyłącznie na formularzu zapotrzebowania, zawierającym informacje dotyczące zadania. Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym do właściwego urzędu wojewódzkiego, z dopiskiem na kopercie Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”,w terminie 14 dni od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Termin uznaje się za zachowany, jeżeli podmiot złoży zapotrzebowanie w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym urzędu wojewódzkiego lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).

Pliki do pobrania

program 2014.pdf
Program  (433.6 KB)
Tabelka 2014 r. Gminy.xls
Tabela Gminy  (40 KB)
Tabelka 2014 r. Powiaty.xls
Tabela Powiaty  (35.5 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: