submenu
content

Posiedzenie Rady EPSCO

22-06-2018

 

W dniu 21 czerwca br. Pan Minister S. Szwed wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumentów (Rada EPSCO) w Luksemburgu.

 

Podczas posiedzenia, w punktach A, Rada przyjęła rewizję dyrektywy dot. delegowania pracowników.  Zabierając głos w tym punkcie Pan Minister Szwed wskazał, że Rząd RP nie popiera przyjmowanych rozwiązań:

 

Warunki, w jakich pracują polscy pracownicy, są dla polskiego Rządu niezwykle istotne. Priorytetem jest walka z nadużyciami i nieuczciwymi praktykami, nawet jeżeli mają one incydentalny charakter. Jednakże rewizja dyrektywy 96/71/WE doprowadzi do znaczącego utrudnienia i ograniczenia procesu delegowania pracowników, bez wyraźnej poprawy ich sytuacji oraz może prowadzić do uniemożliwienia korzystania z jednej z największych zdobyczy Unii Europejskiej, jaką jest swoboda świadczenia usług. – zaznaczył Pan Minister.

 

Rewizja dyrektywy 96/71/WE wejdzie w życie 20 dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały 2 lata na jej implementację, w trakcie których nie będą mogły wymagać przestrzegania implementowanych przepisów od przedsiębiorców delegujących pracowników. Co istotne przyjęte zmiany do dyrektywy 96/71/WE nie będą miały zastosowania do sektora międzynarodowego transportu drogowego dopóki nie zostaną przyjęte szczególne rozwiązania dla ww. sektora (lex specialis).

 

Rada EPSCO przyjęła także podejście ogólne odnośnie do :

- projektu dyrektywy w sprawie  przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE,

- projektu dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i  opiekunów

-  zmian rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Polska poparła porozumienie odnośnie zmian rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zmiany mają na celu poprawę mobilności pracowników w UE poprzez aktualizację i uproszczenie procedur koordynacyjnych.

 

Polska poparła także tekst kompromisowy projektu dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w UE. Proponowane rozwiązania wpisują się w kierunki działań podejmowanych przez Polskę, tj. nowelizację Kodeksu pracy zmierzającą do likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki,  czy też wprowadzoną od 1 stycznia 2017 r. minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych oraz umów o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych.

 

W zakresie projektu dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i  opiekunów Polska wstrzymała się od głosu. Pan Minister podkreślił, że ww. projekt dyrektywy jest istotną inicjatywą oraz, iż Rząd opowiada się za poprawą dostępu do rozwiązań w  zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców. Polska ma bardzo dobre rozwiązania w tym zakresie, takie jak np. płatny roczny urlop na opiekę nad dzieckiem. Jednak część rozwiązań proponowanych w projekcie dyrektywy prowadzi do nadmiernej ingerencji w krajowe rozwiązania prawne dotyczące uprawnień związanych z  rodzicielstwem. W szczególności to rodzice powinni decydować o sposobie wykorzystania urlopu rodzicielskiego. Polska zajmując stanowisko wzięła także pod uwagę fakt, iż Sejm i Senat RP uznały projekt dyrektywy za niezgodny z zasadą pomocniczości.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: