submenu
content

Udział ministra K. Michałkiewicza i wiceministra K. Kuberskiego w spotkaniu ministrów pracy i polityki społecznej krajów unijnych

23-01-2006
Minister K. Michałkiewicz i wiceminister K. Kuberski wzięli udział w nieformalnej Radzie Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia oraz Konsumentów. Została ona zwołana przez Prezydencję Austriacką w Villach (Austria), w dniach 19-21 stycznia br.
 
Minister K. Michałkiewicz i wiceminister K. Kuberski wzięli udział w nieformalnej Radzie Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia oraz Konsumentów.
Sesja plenarna 20 stycznia 2006 r. składała się z dwóch części. Tematem sesji przedpołudniowej było Flexicurity – Elastyczność poprzez Bezpieczeństwo socjalne. Podczas sesji popołudniowej dyskutowano  kwestię społecznego wymiaru zrewidowanej Strategii Lizbońskiej. Na marginesie obrad Rady, minister Michałkiewicz odbył szereg rozmów poświęconych kwestii otwarcia unijnych rynków pracy „starych” Państw członkowskich.
 
Minister Michałkiewicz podkreślił, że obecnie priorytetem Polski są działania prowadzące do zwalczania bezrobocia i kreowania nowych miejsc pracy. - Chcemy to osiągnąć m.in. poprzez popularyzację elastycznych form zatrudniania. Elastyczność zatrudnienia obejmuje zarówno wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia i różnorodnych form organizacji czasu pracy, jak i mobilność zawodową oraz geograficzną. Polska ma już dziś wyższy niż przeciętny w UE udział zatrudnionych na czas określony (22,6%).
 
Minister podkreślił, że Polska przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, aby promowaniu elastyczności rynku pracy towarzyszyła także troska o bezpieczeństwo socjalne. - Zdajemy sobie sprawę, że elastyczność zatrudnienia jest ciągle postrzegana przez społeczeństwo jako zagrażająca bezpieczeństwu zatrudnienia. Dlatego też uważamy, że sprawy rynku pracy powinny być widziane w szerszym kontekście - uwzględniającym wymiar socjalny. Naszym zdaniem uelastycznianie organizacji pracy powinno być połączone z budowaniem przyjaznego środowiska pracy – powiedział K. Michałkiewicz.
 
Minister położył także nacisk na wagę, jaką Polska przypisuje dialogowi społecznemu oraz wspólnemu promowaniu świadomości, że elastyczne formy zatrudnienia stanowią jeden z podstawowych sposobów na zmniejszenie wysokiego bezrobocia.  Włączenie partnerów społecznych pozwala zagwarantować właściwe wykorzystanie nowych form zatrudnienia oraz ograniczyć łamanie prawa pod osłoną hasła elastyczności.
 
W drugiej części spotkania Ministrów wystąpienie wygłosił Kazimierz Kuberski. Stwierdził, że Polska zdecydowanie popiera skoncentrowanie Strategii Lizbońskiej na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu, które w istocie są celami społecznymi. Wzrost gospodarczy umożliwia rozwiązywanie problemów społecznych, gdyż zapewnia środki na finansowanie programów społecznych w warunkach odpowiedzialności budżetowej.  Jednak wzrost gospodarczy nie przekłada się w prosty sposób na wzrost zatrudnienia. Przyczyną tego jest z jednej strony niedostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku, a z drugiej strony nadmiernie rozbudowane bariery regulacyjne i utrudnienia biurokratyczne oraz wysokie pozapłacowe koszty pracy. Wysiłkom na rzecz wzrostu gospodarczego powinny więc towarzyszyć działania na rzecz zminimalizowania tych barier.
 
Minister Kuberski podkreślił, że rozwój gospodarczy nie jest celem samym w sobie, ale ma doprowadzić do poprawy kondycji społecznej i ekonomicznej obywateli. Dlatego priorytetem Rządu Polski jest zrównoważony rozwój, godzący życie zawodowe z życiem rodzinnym.
 
Minister  stwierdził, że o znaczeniu społecznego wymiaru UE, zdecyduje sukces w reformowaniu modeli socjalnych państw UE. Modele te, powinny motywować ludzi do coraz dłuższej w ciągu życia aktywności zawodowej i przedsiębiorczości, nie zaburzając przy tym stabilności finansów publicznych.
 
Modernizacja modelu socjalnego ma zasadnicze znaczenie dla Polski, co ukazane zostało na przykładach:
  • Prezydent RP zapowiedział inspirowanie dialogu społecznego na temat reform koniecznych do zmniejszenia bezrobocia i rozwoju zatrudnienia. 
  • Rząd planuje zawarcie paktu społecznego, pozwalającego na znacznie większą elastyczność w kształtowaniu zatrudnienia i jego warunków, a jednocześnie  chroniącego przed łamaniem prawa pracy pod pozorem zwiększania elastyczności zatrudnienia.
  • Silne zachęty do podejmowania zatrudnienia i opóźniania przechodzenia na emeryturę zawiera już zreformowany system emerytalny w Polsce.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: