submenu
content

Wspólne działania Grupy Wyszehradzkiej na rzecz liberalizacji unijnych rynków pracy

27-01-2006
Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, wziął udział 27 stycznia 2006 r. w spotkaniu ministrów ds. pracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Słowenii. Plonem spotkania jest wspólna deklaracja państw Grupy Wyszehradzkiej wzywająca rządy krajów „starej” UE do jak najszybszego zniesienia ograniczeń w dostępie do swoich rynków pracy. Spotkanie odbyło się w Budapeszcie z inicjatywy Gabora Csizmara, Ministra Zatrudnienia i Pracy Węgier.

Polska strona jeszcze przed spotkaniem przedstawiła propozycję wspólnego wystąpienia zainteresowanych państw, zawierającego wezwanie do liberalizacji zasad dostępu do rynków pracy tzw. starych państw członkowskich UE, jak też do właściwego informowania społeczeństw o korzyściach płynących ze swobodnego przepływu pracowników w kontekście rozszerzenia UE. Propozycja akcentowała pozytywne aspekty swobody przepływu pracowników w oparciu o dotychczasowe doświadczenia państw, które otworzyły swoje rynki pracy (tj. Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii). Gospodarze spotkania przedstawili propozycję deklaracji ministrów ds. pracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Słowenii w sprawie swobody przepływu pracowników.
Minister Michałkiewicz czynił starania w Budapeszcie, aby państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Słowenia wypracowały plan wspólnych działań na rzecz zakończenia stosowania przez część „starych” państw UE ograniczeń przejściowych w zakresie dostępu do ich rynków pracy.
 
Podczas spotkania ministrowie ds. pracy podkreślili, że według dostępnych danych migracje zarobkowe z nowych państw członkowskich nie spowodowały zakłóceń na rynkach pracy starych państw członkowskich, dalsze stosowanie środków przejściowych nie znajduje zatem uzasadnienia.
Ministrowie zaapelowali do wszystkich państw UE o rzetelne przedstawianie opinii publicznej skali migracji. Zwrócili uwagę, że decyzja o ograniczeniu dostępu do rynku pracy ma charakter polityczny i zwrócili się o oparcie decyzji w tej sprawie na kryteriach merytorycznych. Podkreślili rolę wymiany informacji na temat migracji i jej monitorowania, potrzebę lepszego wykorzystania istniejących narodowych systemów pozyskiwania danych i pogłębienia współpracy w tym zakresie.
 
Wskazali, że Europejski Rok Mobilności Pracowników stanowi znakomitą okazję do decyzji o objęcia jak największej liczby obywateli UE swobodą przepływu pracowników.
W debacie na temat otwarcia rynków pracy duże znaczenie będzie miała planowana na marzec Rada ds. Zatrudnienia. Dokona ona bowiem przeglądu funkcjonowania dotychczasowych rozwiązań przejściowych w zakresie swobodnego przepływu pracowników. Podstawą będzie raport Komisji Europejskiej, którego opublikowanie spodziewane jest w lutym 2006 r. W podjęciu decyzji przez rządy ważną rolę odegra także dialog z partnerami społecznymi.

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, tzw. stare państwa członkowskie mają obowiązek zgłoszenia do 1 maja 2006 r. decyzji dotyczącej kwestii utrzymania bądź zliberalizowania ograniczeń przejściowych w zakresie dostępu obywateli nowych państw członkowskich do ich rynków pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: