submenu
content

Hiszpania otworzy rynek pracy dla pracowników z Polski

10-03-2006

Spotkanie odbyło się w ramach III Polsko-Hiszpańskich Konsultacjach Międzyrządowych w Grenadzie 9 marca 2006 r.
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, hiszpański Minister Pracy i Spraw Socjalnych, podkreślił potrzebę budowania europejskiego modelu społecznego. W jego ramach wszyscy obywatele UE powinni mieć zapewnione równe prawa i podstawowe wolności, a w szczególności swobodę przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania na terenie UE. Z tym nierozerwalnie związane jest prawo do podejmowania pracy.
Hiszpania zwraca uwagę na pozytywny wpływ swobody przepływu pracowników na rynki pracy państw członkowskich i nie dostrzega zagrożenia ze strony polskich pracowników dla sytuacji na własnym rynku pracy. Zarówno hiszpańscy pracodawcy jak i związki zawodowe popierają stanowisko hiszpańskiego rządu.
Decyzja Hiszpanii może wywrzeć pozytywny wpływ na inne państwa członkowskie, której nie zdecydowały dotychczas o zniesieniu ograniczeń.
W trakcie spotkania obie strony opowiedziały się za utrzymaniem wypracowanych procedur i form współpracy między służbami zatrudnienia obu państw na bazie Umowy bilateralnej o zatrudnieniu z 2002 r. Ponadto, dla lepszego przygotowania otwarcia hiszpańskiego rynku pracy dla polskich pracowników zdecydowano o wspólnym podjęciu stosowych działań informacyjnych.
Na zakończenie spotkania podpisane zostało Memorandum Porozumienia o Współpracy w Dziedzinie Pracy i Polityki Społecznej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych Królestwa Hiszpanii. Dokument ten przewiduje pogłębienie międzyresortowej współpracy technicznej w szczególności poprzez wymianę dobrych praktyk w następujących dziedzinach: zatrudnienie, kształcenie i warunki pracy, wykorzystanie unijnych środków budżetowych (EFS), dialog społeczny, zabezpieczenie społeczne, walka z nielegalnym zatrudnieniem, działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kwestie związane z migracjami (integracja imigrantów, wsparcie emigrantów oraz osób powracających do kraju).
Rozmowy przebiegały w pozytywnej atmosferze i rokują na intensyfikację współpracy bilateralnej w zakresie pracy i polityki społecznej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: