submenu
content

W sprawie zwolnienia Polaków z obowiązku notyfikowania świadczenia usług w Niderlandach

08-06-2007
 Od 1 maja 2007 r. firmy delegujące do Królestwa Niderlandów pracowników – obywateli polskich w ramach transgranicznego świadczenia usług nie podlegają obowiązkowi notyfikowania zamiaru świadczenia usług na terytorium Królestwa Niderlandów.
 
W związku z otwarciem z dniem 1 maja 2007 r. rynku pracy KN dla obywateli Polski (oraz innych państw, które w maju 2004 r. przystąpiły do UE), przepisy wprowadzające ww. obowiązek notyfikowania usług transgranicznych nie dotyczą pracowników polskich oraz pozostałych państw, które posiadają prawo do swobodnego świadczenia pracy w KN.
 
Obowiązek składania powyższych notyfikacji dotyczy firm, które zostały założone w państwach członkowskich UE/EOG lub Szwajcarii i w związku z tym posiadają prawo do swobodnego świadczenia usług w KN, ale delegują pracowników z państw, które nie posiadają prawa do swobodnego świadczenia pracy w KN, tj. Bułgaria, Rumunia oraz państwa spoza EOG i Szwajcarii.
 
Oznacza to, że firmy polskie (i inne z EOG lub Szwajcarii), które zamierzają świadczyć usługi w KN z wykorzystaniem pracowników pochodzących z Bułgarii, Rumunii lub z państwa spoza EOG i Szwajcarii, w dalszym ciągu zobowiązane są do notyfikowania zamiaru świadczenia usług na terytorium KN.
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że utrzymywanie systemu notyfikacji w jakiejkolwiek postaci jest sprzeczne ze wspólnotową zasadą swobody świadczenia usług. Opinię tę potwierdziła Komisja Europejska, która w dniu 13 grudnia 2006 r. wezwała KN (w formie uzasadnionej opinii) do usunięcia tego wymogu, co jednak nie nastąpiło.
 

MPiPS będzie podtrzymywać swoje stanowisko przeciwne utrzymywaniu przez jakiekolwiek państwo członkowskie barier ograniczających swobodę świadczenia usług. W chwili obecnej jednak obowiązuje wymóg notyfikowania świadczenia usługi przez firmę korzystającą z pracowników – obywateli Bułgarii lub Rumunii oraz obywateli państw trzecich, a nie zastosowanie się do tego obowiązku może oznaczać dla firmy poważne komplikacje.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: