submenu
content

Dostęp do rynków pracy państw EOG

15-06-2007
- Przedstawiamy dziś Państwu wnioski z cyklicznej informacji na temat migracji w kontekście rynku pracy, jaką przygotowuje MPiPS dla Rady Ministrów. Pokazuje ona raczej trendy i kierunki, nie oddaje zaś do końca skali liczbowej problemu. Wyjazdy w poszukiwaniu pracy, zwłaszcza do krajów z otwartym rynkiem pracy – a takich w Europie jest już 20 -  trudno policzyć, gdyż nie ma do tego kompatybilnych i skutecznych instrumentów – powiedział podczas briefingu, który odbył się w MPiPS 15 czerwca 2007 r. minister Kazimierz Kuberski.
 
Briefing ministra Kuberskiego
 
Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji oraz nowych państw członkowskich UE za wyjątkiem Malty (od 1 maja 2004 r.), a także Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Finlandii i Islandii (od 1 maja 2006 r.), Włoch (od 31 lipca 2006 r.) oraz Niderlandów (od 1 maja 2007 r.). Wraz z wejściem do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia br. Bułgarii i Rumunii, polscy obywatele zyskali dostęp do ich rynków pracy. Pozostałe państwa wprowadzają pewne ułatwienia w wydawaniu pozwoleń na pracę; jedynie Austria i Niemcy oraz Szwajcaria zdecydowanie trwają przy utrzymywaniu rozwiązań przejściowych.
 
Skala migracji zarobkowych Polaków
Najważniejszym wnioskiem płynącym z analizy dostępnych statystyk jest ewolucja kierunków migracji przy jednoczesnym stopniowym wzroście ich wolumenu. Wzrostowi liczby wyjazdów do krajów takich jak Wielka Brytania i Irlandia, a także Hiszpania, Norwegia i Niderlandy towarzyszy spadek migracji do Niemiec, wywołany m.in. malejącą w porównaniu z np. Wielką Brytanią atrakcyjnością pracy w rolnictwie, czyli w sektorze, w którym w Niemczech tradycyjnie pracuje w tym kraju najwięcej Polaków.
 
Hiszpania - według danych na dzień 1 grudnia 2006 r. status mieszkańca w Hiszpanii posiadało 48.031 obywateli polskich w porównaniu z 40.265 osobami w dniu 30 czerwca 2006 roku. Oznacza to 20-procentowy wzrost, będący niewątpliwie skutkiem otwarcia hiszpańskiego rynku pracy z dniem 1 maja 2006 r. (w 2005 r. 34.600 obywateli polskich posiadało dokumenty pobytu w Hiszpanii). W roku 2004 Polacy otrzymali 13 tys. 824 pozwoleń na pracę.
Irlandia - w 2006 r. obywatelom polskim wydano łącznie 93 609 numerów PPS (numerów ubezpieczenia społecznego; jak oceniają miejscowe władze, za około 70% podań o wydanie numeru stała chęć pracy w Irlandii). W 2005  Polacy uzyskali 64 tys. 731 numerów PPS, a w 2004 – 27 tys. 295.
Niderlandy - w 2006 r. pozwolenia na pracę otrzymało 55 229 obywateli polskich, ale zarejestrowanych w związku z pobytem dłuższym niż 3 miesiące zostało 8 315 imigrantów pochodzących z Polski; wynika to stąd, że w zdecydowanej większości polscy pracownicy podejmują na terenie KN sezonowe zatrudnienie w rolnictwie. W 2005 r. Polacy otrzymali 26 474 pozwoleń na pracę, natomiast w roku 2004 Polacy uzyskali 20 190 zezwoleń na pracę.
Niemcy - w 2006 r. udzielono obywatelom polskim łącznie 270 360 zezwoleń na pracę, we wcześniejszych latach było to: 2005 r. – 315 008, 2004 r. – 308 371, 2003 r. – 304 911, 2002 r. – 285 097, 2001 r. – 263 564. Obywatele polscy pracują w Niemczech przede wszystkim na podstawie porozumień dwustronnych, głównie na zasadzie krótkoterminowej (maksymalnie do 4 miesięcy w roku) pracy sezonowej w rolnictwie.
Norwegia - w 2006 r. wydano obywatelom polskim 38 693 zezwolenia na pobyt z możliwością pracy, oznacza to znaczący wzrost w porównaniu z 2005 r., kiedy wydano 23 831 pozwoleń, i 2004 r., gdy Polacy otrzymali około 16 tys. pozwoleń.
Wielka Brytania - w pierwszym kwartale 2007 r. Polacy złożyli 33 440 wnioski o rejestrację w WRS (Worker Registration Scheme) - obowiązkowym dla obywateli nowych państw członkowskich systemie rejestracji pracowników. W 2006 r. Polacy złożyli 159 855 wniosków, w 2005 złożono 129 440 wniosków, a w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Polacy złożyli 73 500 wniosków.
Włochy - na koniec lipca 2006 r., kiedy nastąpiło otwarcie rynku pracy dla obywateli z nowych państw członkowskich, zezwolenie na pobyt we Włoszech miało 68 294 polskich obywateli, w tym 43 490 w związku z pracą najemną (w tym sezonową). W 2005 r. pozwolenie na pobyt miało 72 229 obywateli polskich, w tym 47 762 w związku z pracą najemną. W 2004 r. obywatele polscy uzyskali 57 tys. 841 pozwoleń na pobyt, w tym 37 tys. 463 w związku z pracą najemną.
W pozostałych państwach członkowskich EOG liczba wydanych dla Polaków pozwoleń na pracę lub pobyt w ostatnich latach wahała się od kilkunastu tysięcy (Czechy, Francja, Belgia) do kilku tysięcy (Szwecja, Islandia) czy dosłownie pojedynczych przypadków (Łotwa).
 
Konsekwencje migracji zarobkowych Polaków
Migracje zarobkowe polskich obywateli przyniosły Polsce korzyści finansowe w postaci zwiększonych indywidualnych transferów pieniężnych, ponadto zwiększają one możliwości podjęcia pracy i zdobycia doświadczenia. Z drugiej strony, Polska odczuwa konsekwencje odpływu wykwalifikowanych pracowników, przejawiające się niedoborami w niektórych sektorach rynku pracy i zawodach, takich jak budownictwo, transport, przemysł stoczniowy, sektor rolny i medyczny. Obecnie w ramach powołanego przez Premiera Jarosława Kaczyńskiego międzyresortowego Zespołu ds. Migracji trwają prace nad aktywną polityką migracyjną, która ma stanowić odpowiedź m.in. na wyzwania związane z migracjami zarobkowymi z i do Polski.
 
Delegowanie pracowników w ramach trangranicznego świadczenia usług
Polskie firmy są coraz bardziej konkurencyjne i cenione w państwach UE, o czym świadczy skokowy wzrost liczby formularzy E-101 wydanych przez ZUS pracownikom delegowanym z Polski (ze 136 834 w 2005 r. do 192 360 w 2006 r.). Wynika to również ze wzrostu świadomości polskich przedsiębiorców o potrzebie uzyskania tego formularza, co związane jest z działaniami informacyjnymi prowadzonymi przez MPiPS i ZUS.
 
Obywatele państw EOG w Polsce
Polska nie wprowadziła rozwiązań przejściowych w swobodzie przepływu pracowników w stosunku do obywateli Bułgarii i Rumunii, a od 17 stycznia br. odstąpiła od stosowania środków równoważnych wobec obywateli państw, które utrzymywały rozwiązania przejściowe. Oznacza to, że wszyscy obywatele państw EOG mogą swobodnie podejmować zatrudnienie w Polsce.
Obecność obywateli państw członkowskich EOG w Polsce niezmiennie utrzymuje się na niskim poziomie. W 2004 r. złożyli oni 9.263 wniosków pobytowych, w 2005 r. 12.466, w okresie 01.0125.08.2006 r. – 6.375 wniosków oraz w okresie od 26.08.2006 r. do 31.03.2007 r. - 7079 wniosków.
Otwarcie rynku pracy dla obywateli Bułgarii i Rumunii spowodowało wzrost imigracji z tych państw do Polski, jednak nadal utrzymuje się ona na niskim poziomie. W pierwszym kwartale 2007 r. obywatele Bułgarii i Rumunii złożyli odpowiednio 490 i 83 wniosków o zarejestrowanie pobytu.
 
Pełny tekst raportu ( pobierz plik)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: