submenu
content

Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA

25-02-2009

Z dniem 1 marca 2009 roku wchodzą w życie:

  1. Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 roku;
  2. Porozumienie w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą  Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 roku.


Postanowienia Umowy dają podstawy do:
 

  • unikania podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu tej samej pracy, wykonywanej na terytorium drugiego państwa,
  • sumowania polskich i amerykańskich okresów ubezpieczenia, w celu uzyskania prawa do emerytury lub renty, gdy w jednym z państw lub w obu zbyt krótkie okresy nie pozwalają na przyznanie świadczenia zgodnie z prawem krajowym,
  • transferu świadczeń emerytalno-rentowych (w tym świadczeń rodzinnych)  dla osób zamieszkałych na terytorium drugiego państwa,
  • równego traktowania polskich i amerykańskich ubezpieczonych w zakresie przyznawania świadczeń i ich wypłaty, w każdym z państw.


Porozumienie zawiera przepisy konieczne dla sprawnej realizacji Umowy przez polskie i amerykańskie instytucje ubezpieczeniowe. Wskazuje polskie i amerykańskie instytucje łącznikowe, które odpowiadają za zapewnienie koordynacji i wymianę informacji między instytucjami obu państw, a także uczestniczące w informowaniu osób zainteresowanych o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy.

W Polsce są to następujące instytucje:

1) w zakresie stosowania przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie

  • świadczenia - Departament Rent Zagranicznych, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 10, tel. 022 826 05 53;
  • ubezpieczenie – Departament Ubezpieczeń i Składek, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16,tel.  022 623 31 13;


2) w zakresie stosowania przepisów prawa dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Centrala w Warszawie, 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190,

  • świadczenia – Biuro Świadczeń, tel. 022 592 64 12;
  • ubezpieczenie – Biuro Ubezpieczeń, tel. 022 592 64 11.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: