submenu
content

Porozumienie w sprawie delegowania pracowników osiągnięte

10-12-2013

9 grudnia br. Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w MPiPS wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich w Brukseli. 

 

Głównym punktem posiedzenia był projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Dyrektywa podstawowa reguluje sytuacje, w których pracownicy są tymczasowo oddelegowani do innego państwa członkowskiego przez swojego pracodawcę w ramach świadczonej w tym państwie usługi.

 

Po długich negocjacjach przed posiedzeniem oraz 8 godzinnych negocjacjach w czasie samego posiedzenia i na jego marginesie, Rada przyjęła kompromisowe rozwiązania w zakresie projektu dyrektywy, uwzględniające propozycje delegacji polskiej.

 

Polska od początku negocjacji opowiadała się za rozwiązaniami, które są skuteczne, proporcjonalne i zrównoważone, a zatem takie, które z jednej strony zapewnią ochronę praw pracowników delegowanych, a z drugiej nie ograniczą samego procesu delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług.


Podczas posiedzenia, Polska, mimo braku wsparcia ze strony innych państw, podjęła rozmowy z Komisją Europejską dotyczące przepisów art. 3, który od początku budził nasze zastrzeżenia. W ich wyniku Komisja zobowiązała się do wydania oświadczenia dotyczącego wykładni art. 3 ust. 2 lit. e). Komisja potwierdziła, że przepisu tego nie można interpretować w ten sposób, że zakazuje on zastępowania pracownika delegowanego innym pracownikiem delegowanym ani w jakikolwiek sposób ogranicza tego typu zastępowalność. Oświadczenie to będzie stanowić załącznik do protokołu z posiedzenia Rady EPSCO.


W odniesieniu do art. 9 regulującego kwestie dotyczące stosowania wymogów administracyjnych i środków kontrolnych przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym katalog środków, które mogą być stosowane przez państwa członkowskie, jest precyzyjnie określony w dyrektywie wykonawczej. Środki te muszą być uzasadnione i proporcjonalne. Wprowadzanie nowych środków jest możliwe jedynie w sytuacjach, gdy dotychczasowe są niewystarczające. Dodatkowo przyjęto przepis, zgodnie z którym państwa członkowskie mają obowiązek informować Komisję o stosowanych i wprowadzanych przez siebie środkach oraz mają umieścić na stronie internetowej informacje na ten temat. Komisja Europejska ma natomiast systematycznie monitorować stosowanie tych środków i regularnie przedstawiać Radzie raporty w tym zakresie.


W odniesieniu do art. 12 dotyczącego odpowiedzialności solidarnej przyjęto, iż wprowadzenie tej instytucji przez państwa członkowskie będzie miało charakter dobrowolny, podobnie jak to jest obecnie. Jedynie w sektorze budowlanym państwa będą musiały wprowadzić szczególne rozwiązania, tj. odpowiedzialność solidarną albo inne, odpowiednie środki wykonawcze, zgodne z przepisami prawa krajowego i prawa unijnego, które będą miały na celu zapobieganie nadużyciom i obejściom prawa w sytuacjach, gdy pracownicy mają problemy z dochodzeniem swoich praw i które umożliwią wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych sankcji wobec wykonawcy. Państwa członkowskie mają obowiązek poinformować Komisję Europejską o przejętych przez siebie rozwiązaniach, natomiast Komisja została zobowiązana do dokładnego monitorowania stosowania ww. przepisów.

 

Porozumienie w sprawie delegowania pracowników osiągnięte Porozumienie w sprawie... Porozumienie w sprawie delegowania pracowników osiągnięte Porozumienie w sprawie...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: