submenu
content

Nieformalne spotkanie Ministrów do Spraw Zatrudnienia UE

20-04-2016

W dniach 19-20 kwietnia br. odbywa się w Amsterdamie nieformalne spotkanie Ministrów do Spraw Zatrudnienia i Polityki Społecznej państw członkowskich UE. Delegacji polskiej przewodniczy minister Elżbieta Rafalska.

 

Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania jest  kwestia mobilności i delegowania pracowników, zwłaszcza w kontekście przedstawionej przez Komisję Europejską w dniu 8 marca br. propozycji zmiany dyrektywy 96/71/WE dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Należy podkreślić, iż Polska zajmuje negatywne stanowisko odnośnie do proponowanych przez KE zmian dyrektywy 96/71/WE. W czasie polskiego wystąpienia podniesione zostaną zwłaszcza wątpliwości w kwestii zgodności projektu z zasadą pomocniczości, wskazany negatywny wpływ proponowanych rozwiązań na przedsiębiorców i funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, a także przedstawione zastrzeżenia do poszczególnych rozwiązań zawartych w projekcie.

 

Projekt zmiany dyrektywy 96/71/WE ma dla Polski zasadnicze znaczenie. Zgodnie z danymi KE w 2014 r. z Polski zostało delegowanych ok. 430 tys. pracowników, co stanowi 22,3% ogólnej liczby pracowników delegowanych (liczbę pracowników delegowanych szacuje się na 1,9 mln/rocznie). Największa liczba pracowników delegowanych z Polski jest do sektora budowlanego (46,7%), przemysłu (16,6%) edukacji, zdrowia i prac socjalnych (13,9%) oraz usług (12,8%). Proponowane przez KE zmiany doprowadzą prawdopodobnie do znacznego ograniczenia procesu delegowania pracowników. Z tego względu Rząd RP podejmuje na różnych szczeblach wszelkie możliwe działania zmierzające do zabezpieczenia polskich interesów, zarówno w kontaktach z pozostałymi państwami członkowskimi UE, jak i z Komisją Europejską. Rząd na forum UE konsekwentnie wyraża swoje zastrzeżenia wobec rozwiązań zawartych w projekcie dyrektywy, wskazując na ich spodziewany negatywny wpływ na przedsiębiorców i funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Jednocześnie warte odnotowania jest, że również Sejm RP zgłosił zastrzeżenia co do zgodności projektu z zasadą pomocniczości zgodnie z traktatowymi uprawnieniami przyznanymi parlamentom narodowym (uchwała Sejmu RP z dnia 14 kwietnia 2016 r.).

 

Podczas debaty wiele krajów wyrażało swoje wątpliwości w zakresie wpływu zmiany dyrektywy, które zawiera szereg założeń niepopartych danymi i analizami. Ponadto pomija kwestie skutków tego projektu na rozwój gospodarczy Unii Europejskiej ogółem i konkurencyjność unijnej gospodarki, pogłębianie wspólnego rynku, konferencję dochodową krajów UE, czy też ryzyko znaczącego ograniczenia skali zjawiska delegowania. Proponowane przez Komisję zmiany wprowadzą nowe obciążenia dla przedsiębiorców delegujących pracowników i utrudnią proces delegowania poprzez brak przejrzystości nowych przepisów. Proponowana regulacja podważa traktatową swobodę świadczenia usług. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: