submenu
content

Zezwolenia na pracę cudzoziemców

Dane dot. zezwoleń na pracę cudzoziemców zbierane są w ramach statystyki publicznej na podstawie sprawozdania MRPiPS-04. 

 

Zezwolenia na pracę cudzoziemców

     

 

Korekta danych

Dane statystyczne, dotyczące wydanych w latach 2006 – 2009 zezwoleń na pracę, wymagają korekty. Ponieważ nie ma możliwości poprawienia archiwalnych statystyk, przedstawiamy sprostowanie, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędów Wojewódzkich.
 

 

*   *   *

Statystyki zezwoleń na pracę za II półrocze 2017 r. zostały skorygowane przez GUS w marcu 2018 r. Różnica pomiędzy danymi przed i po weryfikacji wynosi 1.725 (przed korektą liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców wynosiła 125.724, po korekcie 127.449)

 

Statystyki zezwoleń na pracę za 2010 r. zostały skorygowane przez GUS w kwietniu 2012 r. Różnica pomiędzy danymi przed i po weryfikacji wynosi 499 (przed korektą liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców wynosiła 37.121, po korekcie 36.622)

*   *   *

 

Rejestracja oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

 

Rejestracja oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi dotyczy cudzoziemców podejmujących krótkoterminowe zatrudnienie w Polsce, o których mowa w § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919).

 

Należy pamiętać, że liczba cudzoziemców, którzy podjęli pracę w związku z zarejestrowanym oświadczeniem nie musi być tożsama z liczbą zarejestrowanych oświadczeń. Wynika to m.in. z faktu, iż dla części cudzoziemców zarejestrowano więcej niż jedno oświadczenie, odmowy udzielenia wizy niektórym cudzoziemcom czy też rezygnacji części cudzoziemców z przyjazdu do Polski.

 Oświadczenia - lata 2007-2010


 Oświadczenia - rok 2011

Oświadczenia - rok 2012 r.

 

Oświadczenia - rok  2013

 

Oświadczenia - rok 2014

 

Oświadczenia - rok 2015

 

Oświadczenia - rok 2016

 

 Oświadczenia - rok 2017

 

 

*   *   *

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewidencji oświadczeń (obowiązujące od 2018 r.).

 

*   *   *

Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

 

*   *   *

 

Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

Renty i emerytury za pracę w getcie

 

1 czerwca 2015 roku weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 r.

 

Na podstawie tej umowy, niemieckie renty i emerytury z tytułu pracy w getcie, są transferowane do osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium RP.

 

Umowa ułatwia osobom zainteresowanym uzyskanie prawa do niemieckich świadczeń z tytułu zatrudnienia w getcie. Kwestie merytoryczne, jak i proceduralne dotyczące przyznawania i wypłaty tych świadczeń pozostają w wyłącznej kompetencji Strony niemieckiej.

 

Więcej informacji:

 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/2_Rente_Reha/01_rente/01_grundwissen/05_rente_und_ausland/07a_zrbg/07_06_zrbg_formulare.html

 

oraz

 

informacja ze strony internetowej ZUS

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: