submenu
content

Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w latach 2015-2016

Niniejszy raport zawiera diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce w latach 2015-2016. Najpierw omówione zostają procesy demograficzne. W tej części skupiono się na analizie takich miar jak poziom dzietności, długość trwania życia i starzenie się społeczeństwa. Przy analizie współczynnika dzietności przyj-rzano się nieco głębiej różnym zjawiskom mogącym mieć wpływ na jego zmiany. W kolejnej części opisano otoczenie makroekonomiczne w kontekście zachodzących procesów społecznych. Przedstawiono tu dynamikę wzrostu gospo-darczego wraz z wielkością spożycia, syntetycznie przedstawiono także obraz obecnej sytuacji na rynku pracy.

W trzeciej części raportu poddano analizie wybrane aspekty warunków życia gospodarstw domowych. W tej części skupiono się przede wszystkim na dynamice i poziomie dochodu gospodarstw domowych wraz z kontrybucją źródeł dochodu do tej dynamiki. Opisano także poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych. Część zamyka roz-dział poświęcony analizie ubóstwa w Polsce, z naciskiem położonym na opis zjawiska ubóstwa skrajnego.

Dane z badania budżetów gospodarstw domowych, na których oparta jest powyższa analiza, nie odzwierciedlają w pełni kwoty świadczenia wychowawczego (program „Rodzina 500 plus”), którą otrzymały gospodarstwa domowe w 2016 r. Z tego względu, by spróbować oddać w pełni efekt wpływu świadczenia wychowawczego na poziom do-chodów, wydatków i ubóstwo, rozdział uzupełniono o szacunki oparte na mikrosymulacji.

Ostatna część raportu (aneks) zawiera syntetyczny opis najważniejszych zmian w polityce społecznej, jakie miały miejsce w latach 2015-2016.

 

Kliknij w obrazek.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: