submenu
content
 
1 Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 17-06-2016
2 Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 07-04-2016

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej – w przypadku informacji udostępnianych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są one następujące:

1.     informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

2.     należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;

3.     pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;

4.     jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada za przekazywane informacje publiczne, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania; w sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 22 ust. 2).

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub
przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie
dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy. 
Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
 W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywania oraz sporządzania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: