submenu
content
 
1 Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018 11-05-2018

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

 

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020  edycja w 2018 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku (link: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/), Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 417 347,31 zł.


Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim, w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 28 czerwca 2018 r.


W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić sięw te rminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

 

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do ogłoszenia.                                                 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Polityki Senioralnej
Informację wprowadził/a: Wojciech Dąbrówka
Data wytworzenia: 2018-05-11
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-05-14 08:00:56 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2018-05-11 14:24:05 Wojciech Dąbrówka dodanie pliku [Wojewodztwa_listakontaktowa 2018_2.pdf]
3 2018-05-11 14:24:05 Wojciech Dąbrówka modyfikacja
4 2018-05-11 14:22:41 Wojciech Dąbrówka modyfikacja
5 2018-05-11 14:22:18 Wojciech Dąbrówka modyfikacja
6 2018-05-11 14:21:29 Wojciech Dąbrówka usunięcie pliku [Wykaz kontaktow do Urzedow Wojewodzkich.pdf]
7 2018-05-11 14:21:29 Wojciech Dąbrówka modyfikacja
8 2018-05-11 08:00:56 Wojciech Dąbrówka utworzenie dokumentu
9 2018-05-11 14:19:57 Wojciech Dąbrówka dodanie pliku [Wykaz kontaktow do Urzedow Wojewodzkich.pdf]
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: