submenu
content

Stanowisko MRPiPS odnośnie do artykułu zamieszczonego w dzienniku Rzeczpospolita pt.: Matczyna emerytura dyskryminuje ojców, 3.09.2018r.

03-09-2018
Odnosząc się do artykułu z dnia 3 września 2018 r. zamieszczonego w Rzeczpospolitej pt.: Matczyna emerytura dyskryminuje ojców Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym skierowane są do osób, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie co najmniej czworga dzieci. 
 
Projektowane zmiany podkreślają ważną z punktu widzenia rozwoju kraju funkcję społeczną pełnioną przez rodziców, w większości przez kobiety, związaną z wychowywaniem dzieci. Wyeksponowana w projekcie rola kobiety wynika z faktu, że rodzina jest tą sferą życia, w której kobiety pełnią uprzywilejowaną i niezmiennie ważną rolę. W tradycyjnej polskiej rodzinie to kobieta-matka tworzy życie domowe, kreuje związki emocjonalne. 
 
W projekcie przewiduje się, że ojciec będzie mógł skorzystać z prawa do świadczenia w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę. 
Należy jednak wskazać, że ocena spełnienia ustawowych przesłanek oraz przyznanie świadczenia będą dokonywane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w drodze decyzji administracyjnej, w sposób indywidualny i dyskrecjonalny dotyczący potrzeb określonej osoby.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: