submenu
content

Wyjaśnienie w związku z artykułem Dziennika Gazety Prawnej pt. „Dziś FUS z ukraińskimi składkami, jutro Ukraińcy z polskimi emeryturami”, 14 września 2018 r.

14-09-2018

W związku z artykułem w Dzienniku Gazeta Prawna  „Dziś FUS z ukraińskimi składkami, jutro Ukraińcy z polskimi emeryturami”, opublikowanym dnia 14 września 2018 r., informujemy, że:

 

 • Polskie emerytury mogą być przyznane i wypłacane przez ZUS wyłącznie za okresy ubezpieczenia przebyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. za okresy, za które do polskiego systemu ubezpieczenia społecznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie emerytalne. Nie jest możliwe wypłacanie z polskiego systemu ubezpieczenia społecznego emerytur za okresy ubezpieczenia czy zatrudnienia, które zostały osiągnięte na Ukrainie. Tym samym, obawy związane z wypłatą przez ZUS polskich emerytur za okresy przepracowane na Ukrainie nie są uzasadnione. Za ukraińskie okresy ubezpieczenia zobowiązana do rozpatrzenia prawa do emerytury i ewentualnego przyznania tego świadczenia jest ukraińska instytucja ubezpieczeniowa. Jest to zgodne z zasadą, zgodnie z którą każde państwo wypłaca świadczenia emerytalne za okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z przepisami tego państwa. Dlatego też osoba, która posiada okresy ubezpieczenia osiągnięte w dwóch państwach, może uzyskać emeryturę z każdego z tych państw, o ile spełnia warunki wymagane do nabycia prawa do świadczenia zgodne z przepisami danego państwa.
 • To oznacza, że w celu uzyskania prawa do polskiej emerytury obywatel Ukrainy musi spełnić warunki, jakie wynikają z polskich przepisów:
  • w „starym” systemie emerytalnym: warunek ukończenia wieku emerytalnego oraz posiadania wymaganego minimalnego stażu ubezpieczeniowego.
  • w „nowym” systemie emerytalnym: warunek ukończenia wieku emerytalnego oraz posiadania okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce .
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopłata do minimum przysługuje do emerytur ze „starego” systemu emerytalnego (także rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych po osobach uprawnionych do tych emerytur i rent), jeżeli obywatel Ukrainy spełnia łącznie następujące warunki:
  • zamieszkuje w Polsce
  • nie udowodnił polskich okresów ubezpieczenia wystarczających do nabycia prawa do emerytury,
  • udowodnił, łącznie polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, w wymiarze wystarczającym do nabycia prawa do polskiej emerytury (polska emerytura proporcjonalna) i suma emerytury polskiej i zagranicznej, przeliczonej na walutę polską, jest niższa od kwoty najniższej polskiej emerytury.

 

Dopłata do minimum przysługuje także do emerytur z „nowego” systemu emerytalnego, jeżeli obywatel Ukrainy spełnia łącznie następujące warunki:

 • zamieszkuje w Polsce
 • nie udowodnił polskich okresów ubezpieczenia wynoszących 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn
 • udowodnił łącznie polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia w wymiarze 20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn
 • suma emerytury z ZUS i emerytury zagranicznej, przeliczonej na walutę polską, jest niższa od kwoty najniższej polskiej emerytury.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: