submenu
content

Wyjaśnienia dot. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

16-10-2018

W związku z pojawiącymi się w mediach informacjami dot. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyjaśniamy:

zgodnie z art. 5 ust 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy  o podatku rolnym. Analogiczny przepis zawarty jest w art. 7 ust. 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (regulującej zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego).
 
Przepis ten (wprowadzony do ustawy o świadczeniach rodzinnych poprawką poselską przez klub Polskiego Stronnictwa Ludowego) i tym samym określony w nim mechanizm ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje od 14 stycznia 2006 r. Przed ta datą, ustalając miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego przyjmowano, że wynosi on połowę podstawowego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych.
Wysokości za dany rok przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ustala GUS (a nie przez Rząd) na podstawie zobiektyzowanych kryteriów uwzględniających różne zjawiska zachodzące w gospodarstwach rolnych i ich wpływ na dochodowość rolników z tytułu prowadzenia tego gospodarstwa.
 
Jednocześnie nie jest możliwe określnie czy (a jeśli tak, to jaka wielkość) rolników nie uzyska na okres świadczeniowy 2018/2019 prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (tylko prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest warunkowane spełnianiem kryterium dochodowego, a koleje dzieci prawo do świadczenia ma charakter powszechny), gdyż dochód z gospodarstwa rolnego jest tylko jednym z kilkudziesięciu rodzajów dochodów jakie mogą być osiągane przez rodzinę (często z różnych źródeł), które brane są pod uwagę w ramach przeprowadzania testu dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie na to dziecko.
 
Ponadto kwota 3 399 zł stanowi roczną kwotę przeciętnego dochodu za 2017 r.  z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, co oznacza, że miesięcznie (a to dochód miesięczny rodziny brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa m.in. do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko) wynosi ona 283,25 zł.
 
Jeśli odniosłoby się funkcjonujące do przed 14 stycznia 2006 r. rozwiązanie dotyczące określania wysokości miesięcznego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego (50% podstawowego kryterium dochodowego) do dzisiejszych warunków, to dochód ten wyniósłby 337 zł (przy odniesieniu do kryterium z systemu świadczeń rodzinnych) albo 400 zł (przy odniesieniu do kryterium ze świadczenia wychowawczego).
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: