submenu
content

Wyjaśnienie w związku z artykułem Karoliny Topolskiej „Rząd zrobi cuda z bezrobociem” (Dziennik Gazeta Prawna, 10 kwietnia 2013 r.)

10-04-2013

W związku z artykułem Karoliny Topolskiej „Rząd zrobi cuda z bezrobociem” , opublikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna z 10 kwietnia 2013 r., MPiPS wyjaśnia:

 

1/ MPiPS pracuje nad szczegółami zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i prowadzi szerokie konsultacje społeczne (Forum Związków Zawodowych, BCC, Solidarność, OPZZ, Lewiatan), również z samorządami.

 

2/ Sytuacja na rynku pracy w 2013 r. może być trudniejsza niż w roku ubiegłym, ale decydujący wpływ na kształtowanie się bezrobocia będzie miała sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie. 

 

3) Nie jest prawdą, że propozycja pozbawienia statusu osoby bezrobotnej na 270 dni jest nowym rozwiązaniem. Takie rozwiązanie już obowiązuje - bezrobotny, który po raz trzeci i każdy kolejny odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, których celem jest ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy, pozbawiony zostaje statusu bezrobotnego na okres 270 dni.

 

4/ W założeniach zmiany ustawy przyjęto, że w przypadku odmowy udziału lub przerwania działań realizowanych przez PUP w ramach programu aktywizacja i integracja (PAI) - 10 godzin prac użytecznych i 10 godzin prac integracyjnych, osoba straci status  bezrobotnego na 270 dni. Dopiero po tym okresie będzie mogła ponownie się zarejestrować.

 

5) Podstawowym celem zmian jest stworzenie skutecznego mechanizmu zachęty bezrobotnych do przyjęcia propozycji udziału w Programie PAI, zwłaszcza osób wykazujących postawę bierną (niechętną).

 

6/ Rozwiązanie to nie było kwestionowane ani przez urzędy pracy ani prze partnerów społecznych w trakcie prowadzonych uzgodnień projektu założeń nowelizacji ustawy.

 

7) MPiPS wdraża projekt pilotażowy "Partnerstwo dla pracy", którego zadaniem jest wypracowanie nowych mechanizmów współpracy pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, powiatowymi urzędami pracy, agencjami zatrudnienia oraz innymi partnerami rynku pracy, na rzecz powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: