submenu
content

Wyjaśnienia w związku w sprawie aktualizacji bazy placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych

09-06-2017

W związku z pismem skierowanym do Wojewodów w sprawie aktualizacji bazy placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych oraz pojawiającymi się różnymi interpretacjami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało jedynie, że właściwymi placówkami, które powinny udzielać schronienia i wsparcia samotnym matkom z dziećmi są domy dla matek z małoletnim dziećmi i kobiet w ciąży, w sytuacjach kryzysowych ośrodki interwencji kryzysowej oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

Prowadzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym stanowią odrębne zadania pomocy społecznej. Pierwsze należy do zadań własnych powiatu, natomiast udzielanie schronienia w formach wskazanych w art. 48 a ustawy o pomocy społecznej. jest zadaniem obligatoryjnym gminy.

 

Każdy powiat musi, zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, realizować zadanie w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wskazany wyżej typ placówki nie jest schroniskiem, o którym mowa w art. 48a ww. ustawy. Przepis ten dotyczy zadania własnego gminy, jakim jest udzielanie schronienia, które następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych lub w formie ogrzewalni. 

 

Podsumowując, wszystkie ww. formy pomocy należące do zadań gmin czy powiatów wzajemnie się uzupełniają, dlatego też sytuacja, w której gmina czy powiat nie wywiązują się ze swoich zadań,  powoduje powstanie luki, której nie da się zastąpić innymi formami pomocy. 

 

Bezdomne matki z dziećmi i ciężarne kobiety, podobnie jak każda osoba lub rodzina znajdująca się w sytuacji kryzysowej, może uzyskać również wsparcie i pomoc w ośrodkach interwencji kryzysowej- art. 47 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej.

 

Należy zwrócić uwagę, że schronisko dla bezdomnych ma co prawda charakter uniwersalny i ustawa nie zabrania przebywania w nim bezdomnych matek z dziećmi, jednak przebywanie dzieci w tego typu placówkach powinno mieć charakter krótkotrwały i dotyczyć tylko sytuacji szczególnych.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że jeśli placówka do tej pory działała jako schronisko dla matek z dziećmi, nie oznacza to, że placówka ma być zamknięta. Placówka może nadal działać, ale w zależności od faktycznie prowadzonej działalności i od tego, czy realizuje swoje zadanie na podstawie ustawy o pomocy społecznej ze środków publicznych- powinna działać zgodnie z normami obowiązującymi dla danego typu placówki.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: