submenu
content

Europejski Fundusz Społeczny

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) został utworzony w 1957 r. na mocy Traktatów Rzymskich po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej.

 

EFS wspiera następujące dziedziny:

  • promocję aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie
    i zapobieganie bezrobociu,
  • przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
  • kształcenie ustawiczne,
  • doskonalenie kadr gospodarki,
  • rozwój przedsiębiorczości.
     

Europejski Fundusz Społeczny przyczynia się do kształtowania nowoczesnego modelu polityki zatrudnienia, opartego z jednej strony na środkach aktywizacji zawodowej i rozwoju zasobów ludzkich, a z drugiej na wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju inicjatyw gospodarczych. Łączy działania prewencyjne ze skutecznymi i efektywnymi programami naprawczymi w celu realizacji spójności społeczno-gospodarczej. Jest funduszem strukturalnym, który w największym stopniu finansuje oddalone, często małe projektyi inicjatywy mające przyczynić się do redukcji bezrobocia, ubóstwa i marginalizacji społecznej.

 

 W okresie 2014-2020 Polsce przyznano ok. 13,2 mld euro środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Będą one wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na który przeznaczono 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% zostało rozdzielone między 16 regionalnych programów operacyjnych.

- - -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczy w realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. MRPiPS było odpowiedzialne za działania dot. rynku pracy i integracji społecznej na poziomie centralnym w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. MRPiPS uczestniczyło jako Instytucja Pośrednicząca i Wdrażająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, aktualnie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przejdź do strony Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w MRPiPS.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: