submenu
content

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można składać na kilka sposobów:

 

 • osobiście w MRPiPS - wejście od ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Warszawa, godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: lub
 • faksem na nr (22) 661 13 36
 • pisemnie na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Ministra
  Wydział ds. Obywatelskich
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
 • bądź też w Biurze Podawczym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Kontakt telefoniczny:

Informacja dla Obywatela w MRPiPS: 222-500-108

Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 222-500-115

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.).


Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową. Zatem podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6  ust.1  lit. a  lub  b,  lub e  rozporządzenia RODO.

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw otrzymasz bezpośrednio w toku realizacji Twoich spraw.

 

4. Masz prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

 

5. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Ministerstwie.

 

6. Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 

 • osobiście w siedzibie Ministerstwa,
 • elektronicznie na adres:   ,
 • listownie na adres:  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Nowogrodzka 1,3,5

00-513 Warszawa

 

7. W przypadku gdy uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

8. Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

9. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: