submenu
content

Ministerstwo

Z dniem 31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”. Następnie z dniem 16 listopada 2015 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej zmieniła się nazwa „Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” na nazwę „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”.

 

W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „praca”, „zabezpieczenie społeczne” i "rodzina".

 

Dział praca obejmuje sprawy:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 
 • stosunków pracy i warunków pracy, 
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, 
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,
 • funduszy emerytalnych,
 • pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
 • przeciwdziałania patologiom,
 • rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • kombatantów i osób represjonowanych,
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych,
 • działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego,
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym organizacji pozarządowych.


Dział rodzina obejmuje sprawy:

 • uwarunkowań demograficznych w kraju,
 • opieki nad dzieckiem do lat 3,
 • ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
 • rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka,
 • współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: