submenu
content

Rozporządzeniem z dnia 7 lipca 2015 r. (Dz. U. poz.1020) Rada Ministrów ustanowiła honorową odznakę Primus in Agendo ("Pierwszy w działaniu").

 

Do jej nadawania upoważniony został minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny,  który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

 

 

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministrawłaściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

 

Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego,  najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

 

WNIOSEK o nadanie Odznaki Honorowej Primus in Agendonależy składać na adres:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Ministra
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: