submenu
content

Tryb postępowania w sprawach o nadanie orderów lub odznaczeń państwowych

 

Wnioskujący o odznaczenie osób odznaczeniami państwowymi powinien przekazać:

  1. wypełnione wnioski o nadanie odznaczeń od organizacji inicjujących wręczenie odznaczeń (mogą to być: jednostki organizacyjne podległe, ograny samorządowe, organizacje społeczne i zawodowe),
  2. wnioski powinny zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach osoby, której dotyczy, w szczególności niezbędne jest wykazanie zasług po otrzymaniu ostatniego odznaczenia,
  3. do wniosków o odznaczenia sporządza się wykaz zawierający zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń,
  4. do wniosków o ordery sporządza się notatkę zwierającą zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów oraz treść uzasadnień przedstawionych wniosków,
 

Uwaga!

Przedstawiający wnioski Ministrowi Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej  bierze pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wnioskach.

 
Tak przygotowane dokumenty trafiają do Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, który przedstawia dokumenty do akceptacji Prezydenta RP, po uprzedniej weryfikacji pod względem formalnym oraz zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego o sprawdzenie niekaralności osoby wskazanej do odznaczenia. Wnioskodawca, czyli MRPiPS przedstawia Prezydentowi RP wnioski o nadanie odznaczeń nie później niż dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki nadanego odznaczenia.
 

Wnioski sporządzone z uchybieniem przepisów rozporządzenia mogą być zwrócone przez Kancelarię Prezydenta RP wnioskodawcy do uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.

Odznakę nadanego odznaczenia wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta RP postanowienia o jej nadaniu.

Krzyż Zasługi nadaje się za działalność  np. społeczną, charytatywną itp. Za pracę zawodową obecnie nadaje się Medal za Długoletnią Służbę.

 

Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą Prezydenta RP, a nie obowiązkiem, wobec tego Prezydent RP może nie nadać odznaczenia nie podając powodu. (art. 144 Konstytucji RP)

 

Niektóre akty prawne dotyczące orderów i odznaczeń:

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015, poz.475 j.t.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Prezydenta RP:
  • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.),

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: