submenu
content

Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że rozpoczęły się prace przygotowujące II edycję sprawozdania dla Sejmu i Senatu RP o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej (art.18c ustawy z dn.13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.).

Prace te zostały zlecone Instytutowi Rozwoju Służb Społecznych i przewidują kilka etapów, w tym m.in.:

  • Badania ankietowe w zakresie: (a) skuteczności legislacyjnej przepisów ustawy dla rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej, (b) oceny współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z instytucjami pomocy społecznej i publicznych służb zatrudnienia, (c) efektywności usług reintegracji społecznej i zawodowej;
  • Analizę zbiorów statystyk działalności centrów i klubów integracji społecznej;
  • Opracowanie projektu II sprawozdania dla Sejmu i Senatu RP z działalności centrów i klubów integracji społecznej.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zwróci się w odrębnym trybie do grupy respondentów z prośbą o włączenie się w prace II edycji monitoringu. Na liście respondentów umieszczono następujące instytucje, podmioty oraz indywidualne osoby:

 a) podmioty zatrudnienia socjalnego realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej - centra i kluby integracji społecznej.
 b) instytucje tworzące, które zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym są uprawnione do inicjowania, organizowania i prowadzenia podmiotu zatrudnienia socjalnego,
 c) instytucje wspierające, które zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym rozpatrują wnioski o nadanie statutu centrum, prowadzą rejestry podmiotów zatrudnienia socjalnego, udzielają finansowego wsparcia w procesie tworzenia, organizowania podmiotu zatrudnienia socjalnego – wojewoda (wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich) oraz marszałek województwa (regionalne ośrodki polityki społecznej i wojewódzkie urzędy pracy),
 d) instytucje współpracujące, w tym szczególnie powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej,
 e) osoby indywidualne, w tym w szczególności uczestnicy zajęć w centrach i klubach integracji społecznej.

 

Dla ułatwienia udziału w pracach badawczych na stronie internetowej IRSS w zakładce „CIS/KIS” umieszczone zostały trzy formularze ankiet:

  • Ankieta konsultacyjna „Ustawa o zatrudnieniu socjalnym” (skuteczność rozwiązań prawnych) – przeznaczona dla podmiotów zatrudnienia socjalnego, instytucji tworzących i wspierających,
  • Ankieta audytoryjna „Efektywność usług reintegracji społecznej i zawodowej” – przeznaczona dla uczestników zajęć centrów i klubów integracji społecznej,
  • Ankieta „Współpraca podmiotów zatrudnienia socjalnego z instytucjami pomocy społecznej i publicznych służb zatrudnienia” – przeznaczona dla ośrodków pomocy społecznej i publicznych służb zatrudnienia.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, termin na zebranie i podsumowanie wyników ankiet został przyjęty na dzień 30 czerwca 2013 r.

 

Kolejnym etapem prac będzie analiza danych statystycznych, termin zakończenia to 31 sierpnia 2013 r. Trzecim etapem prac monitorujących będzie opracowanie projektu II sprawozdania z działalności centrów i klubów integracji społecznej. Termin zakończenia wyznaczono na dzień 30 września 2013 r. W październiku 2013 r. przewiduje się przygotowanie projektu sprawozdania a zakończenie prac monitorujących w ramach II edycji przewiduje się na dzień 30 listopada 2013 r.

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych zwracają się z prośbą o aktywny udział i współpracę w pracach II edycji monitoringu ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

 

   

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: