submenu
content

Podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska podpisała program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020.

 

Wprowadzenie zmian w krajowej polityce społecznej oraz wyznaczenie nowych kierunków działań wobec polskich rodzin i ich członków wykluczonych społecznie, spowodowało modyfikację planowanych przedsięwzięć. W efekcie doszło do połączenia założeń resortowych Programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, Edycja 2011-2015 oraz „Świetlica – Dzieci – Praca”, na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie na lata 2011 – 2015. Wraz ze zmianą utworzony został Program pn.: Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020, którego nazwa jest odpowiedzią na nowe wyzwania i cele obejmujące swym horyzontem lata 2016-2020.

 

Zadaniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w większej aktywności dotyczącej wykorzystywania instrumentów „aktywnych form pomocy” w pokonywaniu barier utrudniających wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego. Dlatego też największym wyzwaniem stawianym jako priorytet nowego Programu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na włączenie społeczne jednostek lub grup osób, w tym także rodzin doświadczających ubóstwa i wykluczenia z różnych przyczyn.

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem.

 

*   *   *

 

W celu ujednolicenia treści Programu oraz skrócenia procedury wyboru podmiotów, dokonano niezbędnych zmian w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. 

 

 

Zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

2 grudnia 2016 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

Zmiany w ww. Programie podyktowane są dostosowaniem zapisów w nim zawartych do opublikowanego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów w ramach ww. programu.

Pliki do pobrania

Zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

22 grudnia 2017 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

Zmiany w ww. Programie dotyczą doprecyzowania istniejących zapisów prawnych oraz zmniejszenia środków programowych przeznaczonych na realizację zadań z kwoty 4 349 000,00 zł do kwoty 3 349 000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji Programu pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” za 2016 r.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: