submenu
content

Konkurs - nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

W Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

 

Wnioski o nagrody specjalne na załączonym wniosku,należy składać  w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich do dnia 31 lipca 2018 r.

 

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, nr 74, poz. 658).

 

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia  i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. 2017, poz.1769).

 

Nagroda specjalna w zakresie pomocy społecznej adresowana jest przede wszystkim do pracowników socjalnych, dlatego też Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej będzie zwracał szczególną uwagę na wnioski dotyczące tej grupy zawodowej.

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

 

Pliki do pobrania

wniosek o przyznanie nagrody specjalnej KARTA A.doc
Wniosek  (39 KB)

Rada Pomocy Społecznej

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z póź. zm.). Rada składa się z nie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

 

Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia
    w dziedzinie pomocy społecznej.

 

31 marca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pomocy Społecznej  VIII kadencji, w którym uczestniczyła Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pani Minister Elżbieta Rafalska wręczyła powołania członkom Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji. Przewodniczącą Rady została Pani Prof. Dr hab. Barbara Kromolicka. Do prezydium Rady zostali także wybrani:  Pani Prof. Uniwersytetu Łódzkiego. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder,  Pan Michał Guć Wiceprezydent Gdyni, Przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz Ks. Marek Dec Zastępca Dyrektora CARITAS Polska.

 

Podczas pierwszego posiedzenia Członkowie Rady Pomocy Społecznej wstępnie omówili zagadnienia z zakresu polityki społecznej, którymi powinna zająć Rada VIII kadencji.

 

Skład Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji 2017-2020

      

Lp.

imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1.

Prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka-Przewodnicząca

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

2

Ks. Maciej Szmuc

Dyrektor CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

3

Jolanta Szynkarczuk

Dyrektor OIK w Gorzowie Wielkopolskim

4

Hanka Stamm

Dyrektor MGOPS w Solcu Kujawskim

5

Krystyna Grzybicka

Dyrektor DPS oraz ŚDS w Elblągu

6

Danuta Zawilla

Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

7

Beata Krzesińska

Dyrektor PCPR w Oleśnicy

8

Anna Gromska

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

9

Dariusz Czechowski

Kierownik OPS Włoszczowa

10

Maria Nowak

Doradca ds. Polityki Senioralnej i Społecznej I Wicewojewody Śląskiego

11

Ks. Stanisław Jurczuk

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

12

Michał Guć-Wiceprzewodniczący

Wiceprezydent Gdyni, Przedstawiciel Związku Miast Polskich

13

Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder Prof. Nadzw. UŁ-Wiceprzewodnicząca

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

14

Dr.hab. Anna Fidelus Prof. UKSW

Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, Profesor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

15

Ks. Marek Dec-Sekretarz

Zastępca Dyrektora CARITAS POLSKA

16

Andrzej Barszcz

Dyrektor MOPS w Radomsku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych OPS RAZEM

17

Paweł Maczyński

Starszy specjalista pracy socjalnej OPS Ursynów m. st. Warszawy, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

18

Czesław Smalcerz

Dyrektor MOPS w Jaworznie, Stowarzyszenie Samorządowych OPS FORUM

19

Andrzej Smulczyński

Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

 

 

Rada Pomocy Społecznej kontakt:

Daria Wojdak – specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

Tel.: 22-661-14-17         

email: daria.wojdak@mrpips.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania

Plan  zadan - Rady Pomocy Spolecznej.docx
Plan zadań  (18.3 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: