submenu
content
 
1 Sprawozdanie MPiPS-03 28-05-2013
2 Sprawozdanie MPiPS-05 11-09-2013

Sprawozdanie MPiPS-03

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2012 r. zawiera informacje:

1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom.
3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.
4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
5. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą.
6. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą.
7. Powody przyznania pomocy.
8. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
9. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

 

 

Pliki do pobrania

 

MPiPS 03 - 2012 (502 KB)

 

Sprawozdanie MPiPS-05

 Sprawozdanie MPiPS-05 za 2012 r. zawiera informacje:

1. Gminne domy pomocy społecznej.
2. Ponadgminne domy pomocy społecznej.
3. Środowiskowe domy samopomocy.
4. Mieszkania chronione.
5. Placówki całodobowej opieki.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: