submenu
content

Priorytety wydatkowania, wzór podziału i plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2014

 

Zapisy ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 598) powołują do życia nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. Przyjęto, że w latach 2014 – 2015 środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i więcej. Część środków KFS minister właściwy do spraw pracy przeznacza na dodatkowe zadania: promocję KFS, badania zapotrzebowania na zawody, konsultacje dla pracodawców zainteresowanych środkami KFS, badania efektywności wykorzystania KFS.  Po wydzieleniu tej części - w stosunku do 80% środków KFS, priorytety wydatkowania, wzór podziału środków i plan ich wydatkowania określa minister właściwy do spraw pracy, po uzyskaniu opinii Rady Rynku Pracy, natomiast o priorytetach wydatkowania 20% tzw. rezerwy decyduje Rada Rynku Pracy. W 2014 roku – wyjątkowo decyzje podejmuje wyłącznie minister właściwy do spraw pracy po uzyskaniu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia.

 

W 2014 roku w planie Funduszu Pracy na finansowanie bądź współfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 40 mln zł. Poniżej przedstawione zostały przyjęte przez ministra właściwego do spraw pracy priorytety wydatkowania KFS, wzór podziału środków i plan ich wydatkowania oraz dodatkowe priorytety podziału środków z rezerwy KFS na rok 2014. Uzyskały one  pozytywną opinię Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 7 lipca 2014 roku, wyrażoną w uchwale Rady.  

 

1.      Priorytety wydatkowania środków przeznaczonych w roku 2014 na KFS

W 2014 roku środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i więcej, zgodnie z zapisem ustawowym. Żadne dodatkowe priorytety nie zostały określone.  

 

2.      Wzór podziału i plan wydatkowania środków zapisanych na wydatki KFS w roku 2014

Środki w wysokości 1%, czyli 400 tys. zł, będą w równych częściach przeznaczone dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 16 województw na realizację zadań określonych w art. 69a ust. 2 pkt. 2-5 znowelizowanej ustawy, tj. na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców, badanie efektywności udzielonego wsparcia. Oznacza to, że ministerstwo oraz każdy wojewódzki urząd pracy w roku bieżącym będą mieć do dyspozycji kwotę23,53 tys. zł na realizację tych zadań.

 

Z pozostałej puli (39,6 mln zł.)  80% środków, czyli 31,683 mln zł, będzie przeznaczone do podziału na województwa według wzoru, na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy, określonych w art. 69a, ust. 2 znowelizowanej ustawy, tj. na całość działań możliwych do sfinansowania ze środków KFS przez powiatowe urzędy pracy (PUP).

 

Przyjęty został poniższy wzór podziału puli 80% środków KFS na działania PUP:

Zn

                                    Kn =   -------- x Pi

Z

gdzie znaczenie symboli jest następujące:

Kn – kwota środków KFS, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w art. 69a ust. 2 znowelizowanej ustawy,

Pi – kwota stanowiąca 80% środków przewidzianych w planie KFS na finansowanie zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 znowelizowanej ustawy, pomniejszonych o kwotę środków KFS na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra i samorządy województw określonych w art. 69. ust. 2 pkt 2-5,

Zn – liczba osób pracujących w województwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

Z – liczba osób pracujących ogółem w kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

n – województwo.

Przy zastosowaniu przyjętego wzoru podziału, plan wydatkowania środków KFS w roku 2014przedstawia poniższa tabela. Dane o osobach pracujących według województw - na podstawie Eurostatu (pracujący ogółem w wieku 15 lat i więcej, 2013 r.).

 

Plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
w roku 2014, w tys. zł.

 

Lp.

 

Kwota 
KFS

Podmioty

Kwota na działania MPiPS
i WUP określone w art. 69a ust. 2 pkt. 2-5*

Kwota na działania PUP
wg województw określone w art. 69a ust. 2**

1.

Środki na zadania WUP i PUP

 

32 083,0

 

 

400,0

 

31 683,0

 

 

 

MPiPS

23,52

0,0

Dolnośląskie

23,53

2 184,0

Kujawsko-Pomorskie

23,53

1 470,0

Łódzkie

23,53

2 575,0

Lubelskie

23,53

1 931,0

Lubuskie

23,53

833,0

Małopolskie

23,53

2 686,0

Mazowieckie

23,53

4 803,0

Opolskie

23,53

708,0

Podkarpackie

23,53

1 645,0

Podlaskie

23,53

962,0

Pomorskie

23,53

1 843,0

Śląskie

23,53

3 847,0

Świętokrzyskie

23,53

1 163,0

Warmińsko-Mazurskie

23,53

1 113,0

Wielkopolskie

23,53

2 728,0

Zachodniopomorskie

23,53

1 192,0

2.

Rezerwa KFS***

  7 917,0

 

 

3.

ŁĄCZNIE

40 000,0

 

 

 

*środki wyłączone z kwoty KFS ujętej w  planie Funduszu Pracy na 2014 rok na działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) i wojewódzkich urzędów pracy (WUP) (art. 109 ust. 2e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

** środki (limity) wynikające z przyjętego wzoru podziału na województwa 80% kwoty KFS na 2014 rok, po wyłączeniu kwoty na działania MPiPS i WUP (art. 109 ust. 2e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

***środki przekazywane powiatowym urzędom pracy (PUP) zgodnie z priorytetami ustalonymi na rok 2014 w porozumieniu z Naczelną Radą Zatrudnienia (art. 22 ust. 4 pkt 4)

 

Zarząd każdego województwa dzieli kwotę pozostającą w dyspozycji województwa, określoną w tabeli, na powiaty, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez samorządy powiatów.

 

1.      Dodatkowe priorytety i kryteria podziału środków z rezerwy KFS

W roku 2014 środki z puli 20% rezerwy KFS w wysokości 7,917 mln zł. przeznacza się nadziałania związane z kształceniem ustawicznym pracowników, podejmowane po wyczerpaniu limitów środków rozdysponowanych na województwa według przyjętego wzoru i na powiaty zgodnie z postanowieniem zarządów województw. Środki rezerwy KFS mogą być wydatkowane w 2014 roku przy uwzględnieniu następujących priorytetów:

a)      sukcesywne zaspokajanie zapotrzebowania województw/powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty, przekraczające limit przyznanych środków;

b)      wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników: np. rezerwa zasili branżę transportową w zawodach: kierowcy ciężarówek, maszyniści kolejowi PKP (CARGO);

c)      wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności dodatkowe środki przekazane zostaną tym zainteresowanym starostom, którzy sprawnie wykorzystali przyznane środki KFS, określone limitem, lub wnioskują o dodatkowe środki na wsparcie pracodawców w branżach borykających się z poważnymi trudnościami kadrowymi.    

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: