submenu
content

Priorytety, podział i plan wydatkowania środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2015

 

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na lata 2014-2015 przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej. Jest to grupa beneficjentów wskazana w art. 20 ust. 2 przepisów o charakterze przejściowym ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 598). Skupienie się na tej grupie ma na celu zapobieganie utracie pracy przez osoby starsze z powodu braków lub dezaktualizacji posiadanych przez nich kompetencji.

 

W Planie Funduszu Pracy na rok 2015 przeznaczono na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 179 096 tys. zł, które  minister właściwy do spraw pracy proponuje podzielić w niżej opisany sposób.

 

Środki w wysokości 1,5%, czyli 2 686,44 tys. zł,  a po zaokrągleniu 2 686 tys. zł zostały w równych częściach przeznaczone dla 16 województw oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań określonych w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Oznacza to, że na MPiPS i każdy wojewódzki urząd pracy (WUP) przypadnie w roku bieżącym kwota 158 tys. zł na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców, badanie efektywności udzielonego wsparcia.

 

Z pozostałej puli 176 410 tys. zł -80% środków, czyli 141 128 tys. zł, jest przeznaczone do podziału na województwa według wzoru, na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy (PUP), określonych w art. 69a, ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…). Rezerwa KFS, o której przeznaczeniu decyduje Rada Rynku Pracy stanowi kwotę 35 282 tys. zł (20% z puli 176 410 tys. zł).

 

Minister przyjął poniższy wzór podziału puli 80% środków KFS na działania powiatowych urzędów pracy  w 2015 roku:

 

                Zn

Kn=------------------ x Pi

                Z

 

gdzie znaczenie symboli jest następujące:

Kn – kwota środków KFS, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…),

Pi – kwota stanowiąca 80% środków przewidzianych w planie KFS na finansowanie zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy, pomniejszonych o kwotę środków KFS na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra i samorządy województw określonych w art. 69. ust. 2 pkt 2-5 ustawy,

Zn – liczba osób pracujących w województwie, według stanu na koniec I kwartału 2014 r.,

Z – liczba osób pracujących ogółem w kraju, według stanu na koniec I kwartału 2014 r.,

n – oznacza województwo.

 

Przy zastosowaniu proponowanego wzoru, podział środków KFS w roku 2015 przedstawia poniższa tabela (kwoty w tys. zł). Dane o osobach pracujących według województw na koniec I kwartału 2014 r., na podstawie BAEL GUS.

 

Tabela 1. Podział środków KFS w roku 2015 (kwoty po zaokrągleniu w tys. zł)

 

 

Podział środków na działania  WUP/MPiPS
 kwota KFS w tys. zł

Podział środków na działania PUP

osoby pracujące
w tys.

 kwota KFS w tys. zł

Polska ogółem

2 686

15 572

141 128

Dolnośląskie

158

1 107

10 033

Kujawsko-Pomorskie

158

724

6 562

Łódzkie          

158

1 246

11 292

Lubelskie

158

958

8 682

Lubuskie        

158

411

3 725

Małopolskie   

158

1 308

11 854

Mazowieckie  

158

2 527

22 902

Opolskie         

158

344

3 118

Podkarpackie 

158

764

6 924

Podlaskie

158

473

4 287

Pomorskie      

158

884

8 012

Śląskie

158

1 818

16 476

Świętokrzyskie

158

553

5 012

Warmińsko-Mazurskie

158

519

4 704

Wielkopolskie

158

1 357

12 298

Zachodniopomorskie

158

579

5 247

MPiPS

158

x

x

Rezerwa ogółem

x

x

35 282

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy priorytety wydatkowania rezerwy KFS ustala oraz decyduje o przeznaczeniu tych środków Rada Rynku Pracy.

 

Uchwałą nr 1 z dnia 18.12.2014 r. Rada Rynku środki rezerwy KFS w 2015 r., tj.  35 282 tys. zł  przeznaczyła na działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników zgodnie z następującymi priorytetami:

a)      sukcesywne zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców;

b)      wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników, w szczególności rezerwa zasili branżę transportową w zawodach: kierowcy ciężarówek, maszyniści kolejowi PKP (CARGO) oraz branżę usług opiekuńczych;

c)      wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego;

d)     wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: