submenu
content

Priorytety, podział i plan wydatkowania środków

Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016

 

W Planie Funduszu Pracy na rok 2016 przeznaczono na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 191 388 tys. zł, które  minister właściwy do spraw pracy proponuje  podzielić w niżej opisany sposób.

 

Środki w wysokości 2 871 tys. zł. (ok.1,5% z powyższej kwoty) zostają w równych częściach przeznaczone dla 16 województw oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (RPiPS) na realizację zadań określonych w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznacza to, że na RPiPS i każdy wojewódzki urząd pracy (WUP) przypadnie w 2016 roku (po równo) kwota 168,9 tys. zł na zadaniaobejmującebadanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców,badanie efektywności udzielonego wsparcia.

 

Z pozostałej kwoty 188 517 tys. zł na rezerwę przeznaczono 20% czyli: 37 703 tys. zł.

 

Pozostałe 80% czyli 150 814 tys. zł zostało podzielone na województwa wg poniższego algorytmu:

                                          Zn

                           Kn=------------------ x Pi

                                           Z

gdzie znaczenie symboli jest następujące:

Kn – kwota środków KFS, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…),

Pi – kwota stanowiąca 80% środków przewidzianych w planie KFS na finansowanie zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy, pomniejszonych o kwotę środków KFS na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra i samorządy województw określonych w art. 69. ust. 2 pkt 2-5 ustawy,

Zn – liczba osób pracujących w województwie, według stanu na koniec I kwartału 2015 r.,

Z – liczba osób pracujących ogółem w kraju, według stanu na koniec I kwartału 2015 r.,

n – województwo.

 

Przy zastosowaniu proponowanego wzoru, podział środków KFS w roku 2016 przedstawia poniższa tabela (kwoty w tys. zł). Dane o osobach pracujących według województw na koniec I kwartału 2015 r. na podstawie BAEL GUS.

 

Tabela 1. Podział środków KFS w roku 2016 (kwoty po zaokrągleniu w tys. zł)

 

 

Podział środków na działania  WUP/MPiPS
 kwota KFS w tys. zł

Podział środków na działania PUP

osoby pracujące
w tys.

 kwota KFS w tys. zł

Polska ogółem

2 871,00

15 836

150 814

Dolnośląskie

168,9

1 143

10 885

Kujawsko-Pomorskie

168,9

819

7 800

Lubelskie

168,9

994

9 466

Lubuskie        

168,9

414

3 943

Łódzkie          

168,9

1 208

11 504

Małopolskie   

168,9

1 231

11 723

Mazowieckie  

168,9

2 630

25 047

Opolskie         

168,9

369

3 514

Podkarpackie 

168,9

787

7 495

Podlaskie

168,9

483

4 600

Pomorskie      

168,9

995

9 476

Śląskie

168,9

1 782

16 971

Świętokrzyskie

168,9

571

5 438

Warmińsko-Mazurskie

168,9

520

4 952

Wielkopolskie

168,9

1 329

12 657

Zachodniopomorskie

168,9

561

5 343

MPiPS

 

x

X

Rezerwa ogółem

 

x

37 703

 

Minister właściwy do spraw pracy przyjął następujące priorytety wydatkowania puli 80% tj. kwoty 150 814 tys. zł środków KFS:

a)    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

b)   wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

c)    wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Urzędy pracy przyznają wsparcie ze środków KFS w pierwszej kolejności pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w priorytetach (nie muszą być spełniane łącznie). W przypadku pozostawania wolnych środków w ramach limitu powiatowe urzędy pracy mogą przyznawać środki pracodawcom nie spełniającym tych wymagań.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia (...) priorytety wydatkowania rezerwy KFS ustala oraz decyduje o przeznaczeniu tych środków Rada Rynku Pracy. Środki rezerwy KFS w roku 2016, tj.  37 703 tys. zł  Rada Rynku Pracy zdecydowała się przeznaczyć na działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników zgodnie z następującymi priorytetami:

a)      wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;

b)      wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;

c)      wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;

d)     wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia;

e)      zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: