submenu
content

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  KFS NA 2019 ROK
I ZASADACH ICH PODZIAŁU

 

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1265 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 117). KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

 

W Planie Funduszu Pracy na rok 2019 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 228 138 tys. zł. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale tej kwoty  w niżej opisany sposób.

 

Z ogólnej kwoty 228 138 tys. przeznaczonej na KFS wydzielona zostaje kwota 2 278 tys. zł na działania 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy i Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej  - po  134 tys. zł dla każdego podmiotu (co stanowi ok. 1,0% zaplanowanych środków). Środki te są  przeznaczone na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na  zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.

 

Z pozostałej puli środków, tj. 225 860 tys. zł,  80%, czyli kwota 180 688 tys. zł dzielona jest na województwa zgodnie z poniższym wzorem podziału (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Środki te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie z priorytetami Ministra - na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

 

Wzór podziału 80% środków (pozostałych po wydzieleniu kwoty dla ministerstwa i WUP-ów): 

                                                    Zn

                                    Kn =   -------------- x Pi

                                                     Z

gdzie znaczenie symboli jest następujące:

Kn – kwota środków KFS, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy,

Pi – kwota stanowiąca 80% środków przewidzianych w planie KFS na finansowanie zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy, po wydzieleniu kwoty środków przeznaczonych na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra i samorządy województw określonych w art. 69. ust. 2 pkt 2-5,

Zn – liczba osób pracujących w województwie, według stanu na koniec I kwartału  2016 roku,

Z – liczba osób pracujących ogółem w kraju, według stanu na  koniec I kwartału 2016 roku,

n – oznacza województwo.

 

 

Pozostała kwota tzn. 20% puli środków KFS czyli 45 172 tys. zł tworzy rezerwę KFS. Decyzja o jej podziale i priorytetach wydatkowania podejmowana jest przy udziale Rady Rynku Pracy.

 

Powyższe zasady podziału środków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rynku Pracy na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. Zgodnie z art. 109 ust. 2j ustawy o promocji zatrudnienia (…), zarząd każdego województwa dokonuje dalszego podziału środków na powiaty, na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów (ostateczne limity środków dla powiatów w oparciu o te informacje określa minister właściwy do spraw pracy).  

 

Jednocześnie Rada zaopiniowała priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS zaproponowane przez Ministra oraz ustaliła priorytety wydatkowania 20% rezerwy KFS. 

 

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: