submenu
content

Instytucje rynku pracy

Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy. Celem działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy jest dążenie do: pełnego i produktywnego zatrudnienia;

 • rozwoju zasobów ludzkich;
 • osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
 • wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
 • zwiększenia mobilności na rynku pracy.


Instytucje rynku pracy to publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.

 1. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. Więcej informacji na temat PSZ znajduje się na stronie internetowej: www.psz.praca.gov.pl
 2. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.
  Więcej informacji na temat OHP znajduje się na stronie internetowej: www.ohp.pl
 3. Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.
  Więcej informacji na temat agencji znajduje się na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl
 4. Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.
  Więcej informacji na temat instytucji szkoleniowych znajduje się na stronie internetowej: www.ris.praca.gov.pl
 5. Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są organizacje i instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadań określonych ustawą.


Więcej informacji o szczególnie ważnych instytucjach dialogu społecznego znajduje się na stronach internetowych:

 

6. Instytucje partnerstwa lokalnego są instytucjami realizującymi inicjatywy partnerów rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadań określonych ustawą i wspieranymi przez organy samorządu terytorialnego.


Więcej informacji znaleźć można w podręczniku „Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy”:
 


W obszarze rynku pracy funkcjonuje szereg innych podmiotów wspierających działania instytucji rynku pracy, np: gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Problematyką rynku pracy zajmuje się też wiele organizacji pozarządowych.


Spośród wyszczególnionych instytucji rynku pracy, największy udział w działaniach podejmowanych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, mają publiczne służby zatrudnienia. Jakość usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia jest systematycznie podnoszona. Jest to możliwe dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań i doskonaleniu narzędzi ułatwiających świadczenie usług i zwiększających zadowolenie klientów. Takim, nowym jakościowo, rozwiązaniem jest uruchomienie Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Jest to centrum kontaktowe klientów służb zatrudnienia z całej Polski, dostępne poprzez infolinię, portal internetowy oraz formularze kontaktowe. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.zielonalinia.gov.pl  

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: