submenu
content

Program Praca dla Młodych

Od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 r. młodzi bezrobotni do 30. roku życia, zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy oraz pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą skorzystać z nowego instrumentu rynku pracy wprowadzonego ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Wprowadzone rozwiązanie przewiduje, że Pracodawca lub przedsiębiorca, który podpiszesał w okresie do 31 grudnia 2017 r.  stosowną umowę z powiatowym urzędem pracy otrzyma przez 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego w pełnym wymiarze bezrobotnego do 30. roku życia, nie dłuższy jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
Maksymalna wysokość refundacji wynosi do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.


Z refundacji będą mogli mogą skorzystać tylko ci pracodawcy, którzy w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszyli zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


Po zakończeniu refundacji pracodawca lub przedsiębiorca musi utrzymać zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez minimum 12 miesięcy. W tym czasie pracodawca lub przedsiębiorca będzie miał ma dostęp do środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej osoby.


Przewiduje się, że wprowadzenie nowego instrumentu rynku pracy umożliwi 100 tys. młodych osób podjęcie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie najbliższych trzech lat latach 2016-2018.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: