submenu
content

Strategia „Europa 2020”  na lata 2010-2020 - kontekst polityki zatrudnienia

 

 „Europa 2020” jest strategią społeczno- gospodarczą Unii Europejskiej zastępującą Strategię Lizbońską, która obowiązywała do 2010 r. Obejmuje zagadnienia z zakresu gospodarki, edukacji, energetyki, polityki społecznej, zatrudnienia.

Strategia „Europa 2020” ogniskuje się wokół trzech powiązanych ze sobą priorytetów:

  1. Rozwój inteligentny(rozwój gospodarki  opartej na wiedzy i innowacji).
  2. Rozwój zrównoważony(wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej).
  3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną).

W zakresie zatrudnienia Strategia „Europa 2020” zakłada osiągnięcie do 2020 r., przez Unię Europejską ogółem, wskaźnika zatrudnienia w grupie 20-64 lata na poziomie 75%. Polska wyznaczyła sobie analogiczny cel na poziomie 71%.

 

Krajowy Program Reform (KPR)

Krajowy Program Reform (KPR) jest głównym dokumentem służącym wdrażaniu strategii „Europa 2020” na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej. . KPR, uwzględniając krajowe uwarunkowania sytuacji społeczno-gospodarczej, wyznacza cele, które Polska powinna osiągnąć w 2020 r. W corocznie aktualizowanym KPR, państwa członkowskie przedstawiają m.in.: średniookresowy scenariusz makroekonomiczny, krajowe zamierzenia prowadzące dorealizacji celów strategii „Europa 2020” oraz działania planowane na rzecz realizacji zaleceń Rady UE dla poszczególnych państw członkowskich. KPR powinien też zawierać harmonogram realizacji reform oraz ocenę ich skutków budżetowych.

Departament Rynku Pracy, z ramienia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, koordynuje realizację Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” w ramach działań polityki zatrudnienia oraz przygotowuje dokument planistyczny pn. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia.

 

Krajowy Program Reform na lata 2005 – 2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej

Krajowy Program Reform "Europa 2020"

Krajowy Program Reform - Aktualizacja 2012/2013

Krajowy Program Reform - Aktualizacja 2014/2015

Krajowy Program Reform - Aktualizacja 2015/2016

Krajowy Program Reform - Aktualizacja 2016/2017

Krajowy Program Reform - Aktualizacja 2017/2018

 

Polski KPR na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”, stanowi element systemu zarządzania krajową polityką rozwoju. KPR uwzględnia cele i priorytety wskazane w dziewięciu zintegrowanych strategiach, które przygotowuje rząd w ramach porządkowania strategii rozwoju dla Polski. Kluczową strategią w zakresie rynku pracy jest Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

 

Departament Rynku Pracy, z ramienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, koordynuje realizację Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” w ramach działań odnoszących się do polityki zatrudnienia oraz przygotowuje dokument planistyczny pn. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia.

 

Krajowe Plany Działań na rzecz Zatrudnienia

 

Zasady tworzenia i realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm).

 

 

 

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia operacjonalizuje Krajowy Program Reform (KPR) na rzecz wdrażania strategii „Europa 2020” w obszarze rynku pracy.  Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia uwzględnia kierunki wyznaczone przez polityki wdrażane w ramach KPR, ale także zawarte w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Zawiera wytyczne na które orientują się samorządy na szczeblu wojewódzkim, przygotowując corocznie regionalne plany działań na rzecz zatrudnienia, w których określane są priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających objęcia szczególnym wsparciem na regionalnym rynku pracy.

 

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia zawiera trzyletnią perspektywę realizacyjną bowiem działania, służące  wdrażaniu polityk rynku pracy, mają zazwyczaj okres realizacji  wykraczający poza roczne ramy.

 

Monitorowaniu wdrażania Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia służą sprawozdania z realizacji, przygotowywane w rocznych odstępach. , W przypadku wystąpienia nowych wyzwań na rynku pracy, sprawozdania  umożliwiają aktualizację planu poprzez wskazanie nowych działań istotnych z punktu widzenia rynku pracy.

 

Obecnie obowiązującym dokumentem jest Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017.  

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: