submenu
content

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL)

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) została przyjęta przez Radę Ministrów (uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020).

 

SRKL jest jedną z dziewięciustrategii sektorowych stanowiących „inne strategie rozwoju” w rozumieniu ustawyz dnia 6 grudnia 2006 r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pózn. zm.), realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju.

 

Głównym celem SRKL jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i  ekonomicznym na wszystkich etapach życia.

 

Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych:

  • wzrost zatrudnienia;
  • wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych;
  • poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;
  • podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych SRKL odbywać się będzie poprzez działania podejmowane na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez edukację szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowej i  rodzicielstwa, do starości.

 

W związku z przyjęciem w lutym 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (nowej średniookresowej strategii rozwoju) pojawiła się konieczność aktualizacji SRKL. Inauguracyjne posiedzenie międzyresortowego zespołu powołanego do zaktualizowania SRKL odbyło się 12 lipca 2017 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: