submenu
content
Oprogramowanie aplikacyjne SyriuszStd to dedykowany system teleinformatyczny wspomagający w sposób kompleksowy realizację statutowych zadań powiatowych urzędów pracy. System integruje dane, obszary działalności oraz procesy realizowane na wszystkich szczeblach zarządzania powiatowymi urzędami pracy. SyriuszStd stanowi kontynuację projektu ALSO w obszarze publicznych służb zatrudnienia. Jest to jednorodne oprogramowanie, które zostało wykonane poprzez modernizację rozwiązań Systemu Informatycznego PULS do nowych wymagań technologicznych określonych przez specjalistów Departament Informatyki MPiPS. SyriuszStd zastąpił zróżnicowane rozwiązania stosowane dotychczas w powiatowych urzędach pracy.
Podstawowe informacje
1.      Zadania Oprogramowania aplikacyjnego SyriuszStd
Oprogramowanie aplikacyjne SyriuszStd (dalej: SyriuszStd) stanowi podstawowe narzędzie informatyczne dla powiatowych urzędów pracy wspomagające realizację zadań związanych z promocją zatrudnienia i łagodzeniem skutków bezrobocia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. System składa się z następujących, ściśle powiązanych ze sobą komponentów, m.in.:
1)      „Formalna Obsługa Beneficjenta Rynku Pracy”;
2)      „Usługi i Instrumenty Rynku Pracy”;
3)      „Indywidualne Formy Aktywności”;
4)      „Współpraca z Kontrahentem Rynku Pracy”;
5)      „Monitoring Finansowy Rynku Pracy”;
6)      „Sprawozdawczość Lokalna”;
7)      „Finanse, Kadry i Płace”.
2.      Skala zastosowania administracyjnego
SyriuszStd jest wykorzystywany przez:
1)      ok. 20.000 osób – pracowników powiatowych urzędów pracy;
2)      343 powiatowych urzędów pracy wraz z ich filiami i punktami obsługi – łącznie ponad 440 placówek.
3.      Beneficjenci systemu
Powiatowe urzędy pracy obsługują [dane za luty 2011 r.]:
1)      ponad 2,1 mln osób bezrobotnych;
2)      ponad 200 tys. osób rejestrowanych miesięcznie;
3)      ponad 6 mln osób obsługiwanych rocznie.
4.      Kwoty środków publicznych obsługiwanych przez system
Powiatowe urzędy pracy za pomocą SyriuszStd obsługują środki finansowe w następującej wysokości [dane za 2010 r.]:
1)      ponad 6 mld zł – środki przeznaczone na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
2)      ponad 3,7 mld zł – wartość zasiłków dla osób bezrobotnych.
5.      Stopień złożoności technicznej systemu
Stopień złożoności technicznej systemu prezentują następujące dane:
1)      liczba formatek interfejsu – ponad 1.200;
2)      liczba dedykowanych raportów generowanych przez SyriuszStd – ponad 300;
3)      liczba plików z których składa się SyriuszStd – ponad 7.000;
4)      liczba pól bazy danych – ponad 5.500;
5)      liczba linii kodu – ponad 2,6 mln.
SyriuszStd jest system interoperacyjnym, umożliwiającym bezpieczną wymianę danych zarówno z innymi aplikacjami obszaru PSZ, jak i z narzędziami wykorzystywanymi przez inne resorty/ podmioty. W szczególności SyriuszStd zasila Centralną Bazę Ofert Pracy (CBOP) w aktualne oferty pracy, Statystyczną Aplikację Centralną (SAC) w sprawozdanie Rb-33 (wraz z załącznikami) dotyczące wykonania przez urząd pracy planu finansowego Funduszu Pracy oraz Aplikację Centralną (AC) w dane bezrobotnych i poszukujących pracy, umożliwiające wykrywanie nadużyć polegających na rejestrowaniu się osób jednocześnie w kilku urzędach i korzystaniu z oferowanych przez nie usług i instrumentów rynku pracy. SyriuszStd dzięki wykorzystaniu usług internetowych (web service), udostępnianych w ramach AC, zapewnia urzędom dostęp do danych osób fizycznych zgromadzonych w rejestrze PESEL, przez co zwiększa się jakość danych oraz usprawnia proces ich wprowadzania, a także ogranicza się skala nadużyć związanych z pobieraniem nienależnych świadczeń (tj. wypłacanych na rzecz osób nieżyjących lub nieposiadających obywatelstwa polskiego). SyriuszStd usprawnia ponadto wymianę danych z ZUS (z systemem Płatnik), z podmiotami obsługującymi płatności (z systemami bankowości elektronicznej), z urzędami skarbowymi (z systemem E-deklaracje), a także GUS (zestawienia statystyczne). System jest także przygotowany do obsługi m.in..: korespondencji otrzymywanej/ przekazywanej do systemów obiegu dokumentów, elektronicznych skrzynek podawczych i platform komunikacyjnych urzędów.    
SyriuszStd został wdrożony przez wszystkie 343 powiatowe urzędy pracy w Polsce. Wdrożenie przebiegało bez większych problemów. Urzędy pracy, jako jedne z nielicznych instytucji publicznych wykorzystują oprogramowanie zgodne ze współczesnymi standardami technologicznymi.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: