submenu
content

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowymi usługami rynku pracy są: 

 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe;
 • organizacja szkoleń.

 

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Pośrednictwo pracy prowadzone jest nieodpłatnie przez powiatowe urzędy pracy.

 

Powiatowy urząd pracy przyjmuje od pracodawców oferty pracy i udostępnia je osobom zainteresowanym, poprzez umieszczenie  informacji o ofercie  w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie oraz internetowej bazie ofert pracy.

 

Bezrobotni mogą uzyskać od pośredników pracy: 

 • informacje o ofertach pracy,
 • pomoc w znalezieniu właściwych dla siebie ofert,
 • skierowania do pracy na zgłoszone przez pracodawców miejsca pracy,
 • informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.


Pracodawcy mogą uzyskać od pośredników pracy pomoc: 

 • we właściwym przygotowaniu ofert pracy,
 • w upowszechnieniu ofert pracy,
 • w doborze kandydatów odpowiadających oczekiwaniom zawartym w ofertach,
 • informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.


Pośrednictwo pracy w kraju w ramach publicznych służb zatrudnienia prowadzą powiatowe urzędy pracy.

 

Pośrednictwo pracy na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii (UE/EOG) prowadzone jest przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) w ramach sieci EURES. Pośrednictwo pracy w ramach tej sieci będą mogły prowadzić również podmioty posiadające stosowną akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Pośrednictwo pracy na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców w ramach sieci EURES obejmuje:

 • pośrednictwo pracy na terenie państw członkowskich UE/EOG,
 • doradztwo z zakresu mobilności na europejskim rynku pracy,
 • informację o warunkach życia i pracy w UE/EOG.

 

W celu skorzystania pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES należy zwrócić się do doradcy EURES lub asystenta EURES w wojewódzkim urzędzie pracy, wojewódzkiej komendzie OHP, centrum edukacji i pracy młodzieży OHP albo do powiatowego urzędu pracy. 

 

Pośrednictwo pracy realizowane przez publiczne instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy) wykonywane jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami dostępności, dobrowolności, równości i jawności

Pośrednictwo pracy - w kraju i za granicę - może być prowadzone również przez agencje zatrudnienia posiadające wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz przez inne podmioty uprawnione na mocy krajowych przepisów prawnych do prowadzenia pośrednictwa pracy bez posiadania wpisu do powyższego rejestru. 

 

Pośrednictwo pracy realizowane przez agencje zatrudnienia wykonywane nieodpłatnie dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz odpłatnie dla pracodawców. 

 

Więcej informacji na stronach: www.psz.praca.gov.plwww.eures.praca.gov.pl, www.praca.gov.pl, www.kraz.praca.gov.pl

 

Organizacja szkoleń

 

Organizacja szkoleń przez służby zatrudnienia wynika z zapisów art. 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Szkolenia mają zwiększyć szanse uczestnika na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy (i niektóre osoby spośród poszukujących pracy) mogą wziąć udział w szkoleniu:

 • grupowym kontraktowanym przez urząd pracy zgodnie  z potrzebami rynku pracy,
 • indywidualnym – z wybranej przez bezrobotnego  oferty rynkowej,
 • na podstawie bonu szkoleniowego; bon może otrzymać bezrobotny do 30 r.ż. i przysługuje mu  wówczas limitowane  sfinansowanie kosztów szkolenia, badań lekarskich/ psychologicznych oraz ryczałt na dojazdy/ zakwaterowanie;
 • w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej przez starostę z  pracodawcą i instytucją szkoleniową; w umowach pracodawca zobowiązuje się zatrudnić bezrobotnego po odbytym szkoleniu na okres 6 miesięcy, a instytucja szkoleniowa dostosowuje program kształcenia do potrzeb pracodawcy.

 

Koszty szkolenia opłacane są z Funduszu Pracy, a bezrobotny w okresie szkolenia otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku.

 

Ponadto urząd pracy na wniosek bezrobotnego (i niektórych osób poszukujących pracy) może:

 • sfinansować koszty studiów podyplomowych,
 • udzielić nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych/ licencji.

 

Skierowanie na szkolenie urząd pracy wydaje po ustaleniu profilu pomocy dla bezrobotnego i określeniu indywidualnego planu działania

 

Więcej informacji na: www.psz.praca.gov.pl

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: