submenu
content

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Jarosław Duda oraz Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości, podpisali 15 września 2011 r. „Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Uroczystość odbyła się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Celem tego Porozumienia jest skoordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności przy wykorzystaniu środków i form zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.).

 

Ponadto, ważnym aspektem wynikającym z treści tego Porozumienia jest  kontynuowanie ścisłej współpracy między stronami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez zintensyfikowanie działań w kierunku maksymalnego wykorzystania instrumentów służących pomocy osobom pokrzywdzonym.

 

Porozumienie będzie realizowane w szczególności poprzez:

- wymianę informacji o publikacjach oraz szkoleniach,

- zapewnienie wzajemnego udziału w organizowanych konferencjach poświęconych problematyce przemocy w rodzinie,

- zapewnienie współpracy w opracowywaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych,

przede wszystkim jednak poprzez zapewnienie warunków do skutecznej wymiany informacji pomiędzy Specjalistycznymi Ośrodkami Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie a Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

Pierwszym działaniem w ramach podjętej współpracy było opracowanie i wydanie w formie broszury „KARTY PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE”.

 

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie zawiera podstawowy zestaw uprawnień oraz wykaz placówek pomocowych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Karta jest efektem wspólnych prac Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji, a także Fundacji „Porozumienie bez Barier” .

 

Karta Praw zostanie rozpowszechniona między innymi w sądach, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji w podległych mu jednostkach jak również zostanie przekazana do Urzędów Marszałkowskich, które odpowiedzialne będą za dystrybucję broszury do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, do Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w innych miejsc użyteczności publicznej. Karta ta zostanie również przekazana do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

Łączny nakład docelowy wyniesie 178.500 egzemplarzy, w tym 3 100 egzemplarzy zostanie przekazanych do Urzędów Marszałkowskich.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: