submenu
content

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - 2012

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 
W tym roku „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” odbywać się będzie w dniach od 20 do 25 lutego.
W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza oraz Komenda Główna Straży Granicznej.
Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” jest kontynuacją zeszłorocznej formuły. Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe. Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również się osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem. Dlatego w tym roku w dniach 20-25 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działają na terenie całego kraju i są podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, która została stworzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu współfinansowane z programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości 2007”. Początkowo stworzono 16 ośrodków wojewódzkich.
Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W tym celu podejmuje działania mające służyć nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ośrodki są zlokalizowane przy obecnie funkcjonujących organizacjach pozarządowych świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z wykorzystaniem ich bazy lokalowej. Ośrodki  są wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz w sprzęt biurowy, w tym aparaty telefoniczne z faksem oraz kserokopiarki. Pracownicy ośrodków dysponują bazą danych podmiotów działających w ramach Programu oraz prowadzą telefon zaufania.
Praca Ośrodka opiera się w znacznej mierze na grupie wolontariuszy pełniących funkcję opiekuna pokrzywdzonego. Jego zadaniem jest zapewnienie osobie pokrzywdzonej pomocy świadczonej poza ośrodkiem w formie asysty, udzielenia informacji oraz wsparcia w zależności  od indywidualnych potrzeb. Opiekuna pokrzywdzonego powinny wyróżniać cechy osobowościowe pozwalające mu na zdobycie zaufania pokrzywdzonego w stopniu potrzebnym dla stania się dla niego swoistym „aniołem stróżem”. Opiekuna pokrzywdzonego przydziela się szczególnie wrażliwym grupom pokrzywdzonych przestępstwem. Opiekun pokrzywdzonego nie jest pełnomocnikiem procesowym pokrzywdzonego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego, chyba, że posiada uprawnienia do pełnienia takich czynności.
Ośrodki działają na podstawie ujednoliconych standardów pracy wynikających z umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Dyżury w Ośrodkach będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw wyżej wymienionych podmiotów. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.
Celem ułatwienia rozpowszechniania informacji na temat tegorocznej akcji, Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przekazać do sądów i prokuratur ulotki i plakaty okolicznościowe. Informacje o dyżurach zostaną zamieszczone w mediach lokalnych i ogólnokrajowych. Odpowiednie komunikaty ukażą się w siedzibach sądów, prokuratur, niektórych organizacji pozarządowych, Urzędów Miast i Gmin, Starostwach Powiatowych, Komendach Miejskich i Powiatowych Policji oraz na stronach internetowych sądów i prokuratur.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: