submenu
content

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

 

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Tegoroczna koncepcja „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją zeszłorocznej formuły. Formuła polegająca przede wszystkim na dyżurach specjalistów w Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem została dobrze oceniona i dlatego też wspólnie z partnerami postanowiono ją kontynuować. W ubiegłym roku, w czasie „Tygodnia” udzielonych zostało 2136 porad prawnych i psychologicznych.

 

W tym roku obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem będą się koncentrowały na działalności Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

Polegać one będą przede wszystkim na pełnieniu dyżurów w Ośrodkach od poniedziałku 24 lutego br. do piątku 28 lutego od godziny 10: 00 do 18: 00 oraz w sobotę 1 marca od 10: 00 do 13:00.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rokrocznie włącza się w Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw publikując na stronie internetowej www.mpips.gov.pl w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie informacje dotyczące realizowanych inicjatyw.

 Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miał interdyscyplinarny.

 

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy

 

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

 

W tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw włączają się również jednostki organizacyjne pomocy społecznej takie jak ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie realizujące zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

-> Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: