submenu
content


TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW
22 – 28 lutego 2010 roku

 

W roku 2000 powstała w Ministerstwie Sprawiedliwości idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym w dniu 22 lutego. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59 poz. 517).

Dotychczas obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” rozpoczynały się uroczystą konferencją, w której udział brali przedstawiciele władz państwowych, wymiaru sprawiedliwości oraz innych resortów, a także reprezentanci samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. W tym roku „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” poprzedzi konferencja prasowa, która odbędzie się w dniu 19 lutego b.r. Podczas konferencji Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapowie rozpoczęcie obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” i przedstawi planowane działania w tym okresie podejmowane przez inne resorty i instytucje, sądy oraz prokuratury.

Konferencja podsumowująca przebieg „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” odbędzie się w dniu 1 marca 2010 r. w Warszawie pod hasłem: „Wzmacnianie systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Polsce”.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. Ponadto, ekspert z Departamentu Legislacyjno – Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawi inicjatywy legislacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące wzmacniania pozycji ofiar przestępstw w sferze procesowej i poza procesowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw polegać będą na zorganizowaniu akcji informacyjnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do sądów i prokuratur z propozycją, aby zrezygnować z dyżurów pełnionych przez pracowników w/w instytucji na rzecz dyżurów pełnionych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, aby mogli zaprezentować swoją działalność. W sądach i prokuraturach pokrzywdzeni będą mogli otrzymać nie tylko foldery podmiotów działających na rzecz pokrzywdzonych, które włączyły się do tegorocznej akcji, zawierające informacje na temat rodzaju ich działalności, miejsca dyżurów całorocznych oraz dane kontaktowe, ale także będą pełnione dyżury przez prawników i psychologów.

W niektórych sądach rejonowych, z powodu niewielkiej liczby podmiotów sektora pozarządowego działających na terenie ich właściwości, do akcji zostaną włączone organizacje samorządowe zajmujące się pomocą pokrzywdzonym, jak również sędziowie, asesorzy sądowi, kuratorzy oraz asystenci sędziów.

W obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” włączyły się jednostki podległe Ministrowi Zdrowia, a mianowicie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamieści na stronach internetowych: www.parpa.pl  i www.niebieskalinia.info  informację o „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”, przekaże tą informację do sieci swoich współpracowników, a także rozda materiały edukacyjne nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie instytucjom i organizacjom pozarządowym.

Krajowe Centrum ds. AIDS umieści na swojej stronie internetowej , na który będzie można przesłać pytania do prawnika dotyczące aspektów prawnych HIV/AIDS i przemocy oraz przekaże ulotki informacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii umieści informację o „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw” oraz działającej Sieci Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na swojej stronie internetowej www.narkomania.gov.pl oraz stronie poradni internetowej www.narkomania.org.
W obchody Tygodnia włączyło się także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. które na stronie internetowej www.mpips.gov.pl zamieściło aktualne informacje na temat działań pomocowych skierowanych do ofiar przestępstw. Informacje te Ministerstwo rozpropaguje miedzy innymi wśród pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaś Biuro Rzecznika Praw Pacjenta informuje, że funkcjonuje bezpłatna, ogólnopolska infolinia 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 21.00, na którą mogą zgłaszać się osoby, które uznają, że ich prawa jako pacjentów zostały naruszone.

Aktywnie w akcję „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” włączyła się Naczelna Rada Adwokacka, która poinformowała Ministra Sprawiedliwości o włączeniu się w obchody Okręgowych Rad Adwokackich. W tym roku adwokaci i aplikanci adwokaccy będą udzielać porad prawnych: w pokojach adwokackich w sądach, w kancelariach adwokackich oraz w innych wyznaczonych miejscach, np.: w niektórych siedzibach Okręgowych Rad Adwokackich.

Celem ułatwienia rozpowszechniania informacji na temat tegorocznej akcji Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do sądów i prokuratur plakaty okolicznościowe. Informacje o dyżurach będą zamieszczone w mediach lokalnych i ogólnokrajowych. Odpowiednie komunikaty ukażą się w siedzibach sądów, prokuratur, niektórych organizacji pozarządowych, Urzędów Miast i Gmin, Starostwach Powiatowych, Komendach Miejskich i Powiatowych Policji oraz na stronach internetowych sądów i prokuratur.

Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości jako beneficjent systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pt. ”Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości". Zasadniczym celem tego projektu jest intensyfikacja działań o charakterze informacyjno - edukacyjnym, które mają służyć poprawie sytuacji prawnej i społecznej osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Jednym z zadań projektu jest przeprowadzenie kampanii społecznej skierowanej do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do pokrzywdzonych przestępstwem oraz przedstawicieli grup zawodowych zaangażowanych w pracę z osobami pokrzywdzonymi.

Celem projektowanej kampanii jest upowszechnienie informacji na temat praw przysługujących pokrzywdzonym przestępstwem, a także uwrażliwienie grup zawodowych, w tym m.in. sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, funkcjonariuszy policji na potrzeby osób pokrzywdzonych.

Przeprowadzenie kampanii realizowane jest w okresie od stycznia do listopada 2010 roku. Kampania rozpocznie się od dużej konferencji prasowej. Konferencja prasowa, a także udział w niej przedstawicieli świata mediów, ma uświadomić osobom dotkniętym przestępstwem, że nie są same ze swoim problemem, że jest wiele instytucji powołanych, aby nieść im pomoc oraz że nie należy zamykać się ze swoim problem w domu.

Hasło kampanii to "Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc". W ramach realizacji przedmiotowej kampanii społecznej udało się zaangażować we współpracę telewizję TVN, TVP S.A., Telewizję Puls, a także Telewizję Polsat. Telewizje te zadeklarowały chęć nieodpłatnej emisji dwóch 30 sekundowych spotów reklamujących tą kampanię społeczną. Reżyserem spotów jest Pani Katarzyna Adamik.

Zgodnie z planem realizacji kampanii społecznej w okresie od marca do listopada 2010 r. w radio emitowane będą audycje na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem wraz ze spotem radiowym. Przewiduje się także reklamę zewnętrzną na terenie całego kraju (billboardy, plakaty).

*   *   *

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało informator zatytułowany: „Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?”, w nakładzie 500.000 egzemplarzy.

W przystępny sposób, w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wyjaśniono w nim najważniejsze zasady oraz sposób prowadzenia różnych form mediacji.

Informator ten dystrybuowany jest m.in. do sądów okręgowych i rejonowych, prokuratur, jednostek Policji, Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Wsparcia, Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i stowarzyszeń mediatorów, do rozdysponowania wśród osób zainteresowanych alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów.

Informator współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V „Dobre rządzenie” Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” 2007-2013. Projekt „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

 

Informator w wersji elektronicznej (format .rar)

Informator w formacie .pdf  (format .pdf)


Mediacja (format .pdf)

Okładka (format pdf.) 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: