submenu
content

Informacja w sprawie zmian składu Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji

W związku ze zmianami w składzie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji poniżej zamieszczona jest informacja na temat aktualnego składu Zespołu.

 

Zmiany składu wynikały z powołania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowych członków Zespołu,  w związku ze zmianą przedstawiciela Komendy Głównej Policji wynikającą z art. 10 b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również w związku z rozstrzygnięciem procedury uzupełniającej powoływania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. 

 

Zgodnie z art. 10b ust. 1 ww. ustawy w skład Zespołu Monitorującego wchodzi:

 1. Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 2. siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi jednostkami;
 3. pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 4. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty.

 

 

Informacja w sprawie powołania Zespołu Monitorującego do Sprawy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - III kadencja

Lista Członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - III kadencja

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - III kadencja

 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  (Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz. 146) rozpoczyna procedurę powoływania członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – III kadencja.
 
Zgodnie z art. 10b ust. 1 ww. ustawy w skład Zespołu Monitorującego wchodzić będzie:
 1. Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 2. siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi jednostkami;
 3. pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 4. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty.
 
Podmioty wymienione w pkt 2 - 4 zobowiązane są do zgłoszenia jednej osoby jako kandydata na członka Zespołu Monitorującego. 
 
Podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3 zgłaszające kandydatów są zobowiązane do wypełnienia załączonego do ogłoszenia formularza.
 
Podmioty, o których mowa w pkt 4 są zobowiązane do:
 • wypełnienia załączonego do ogłoszenia formularza, 
 • przesłania wyciągu z KRS,
 • przesłania statutu organizacji,
 • innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na ocenę kandydata.

Lista Członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - II kadencja

 

Zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). w skład Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - II kadencja wchodzą:

 1. Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 2. siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi jednostkami;
 3. pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób   zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 4. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty.

 

                                                          

 

Skład Zespołu Monitorującego
do spraw  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

II kadencja

 

Pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

Szczebel centralny –

Siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych
lub przez nie nadzorowanych

 

Nazwa instytucji

Imię i nazwisko Członka Zespołu Monitorującego

Stanowisko

1.

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

Anna Magdalena Andrzejewska

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

2.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

Adam Sowiński

Główny Specjalista
w Departament Komunikacji Społecznej

3.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Teresa Szopińska-Grodzka

Główny Specjalista

samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

 

4.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

 

 

Magdalena Dąbrowska

 

Radca Szefa KPRM

 

 

 

 

 

5.

Komenda Główna Policji

 

 

 

nadkom. Wanda Mende

Ekspert w Wydziale Prewencji

Biuro Prewencji

Komenda Główna Policji

6.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Łukowska

Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

7.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 

 

Ewa Kloc

Starszy inspektor wojewódzki

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego -

Pięciu przedstawicieli jednostek samorządu  terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Nazwa instytucji

Imię i nazwisko Członka Zespołu Monitorującego

Stanowisko

1.

Powiat Myślenicki

Starostwo Powiatowe w Myślenicach

 

 

 

Sylwia Michalec-Jękot

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej

i Poradnictwa w Myślenicach

2.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 

 

Aleksandra Kowalska

Dyrektor ROPS w Poznaniu

3.

Urząd Miasta w Białymstoku

 

 

 

Agnieszka Górska

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

4.

Urząd Miejski w Bytomiu

 

 

Marta Szmelcer

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu

 

 

5.

Urząd Miasta w Kielcach

 

 

 

Grażyna Pisarczyk

Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach

Organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz kościoły i związki wyznaniowe -

Dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych

 

Nazwa org. poz., zwi. i poroz. org. pozarz. oraz kościołów i zw. wyz.

Imię i nazwisko członka Zespołu Monitorującego

Stanowisko

1.

Fundacja „Pomoc Kobietom i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód)

Warszawa

 

 

Krystyna Żytecka

Prezes Fundacji

 

2.

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Warszawa

 

 

 

Renata Durda

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

3.

Fundacja Dzieci Niczyje

Warszawa

 

 

Justyna Podlewska

Koordynator działu prawnego

4.

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Warszawa

 

 

Marta Krawczyńska

Prawnik w CPK

5.

Krajowe Centrum Kompetencji

Warszawa

 

 

 

Konrad Wojterkowski

Fundator

6.

Fundacja im. Ojca Werenfrieda

Warszawa

 

 

Profesor nadzw. Tadeusz Władysław Bąk

7.

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Warszawa

 

 

Mirosława Kątna

Przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD

8.

Stowarzyszenie

„SOS dla Rodziny”

Szczecin

 

 

Kamila Dębińska

Sekretarz Stowarzyszenia

9.

Fundacja „Dziecko w Centrum”

Poznań

 

Marzena Affeldt

Prezes Fundacji

10.

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”

Warszawa

 

 

Wanda Paszkiewicz

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

 

 

 

Eksperci Zespołu Monitorującego

1.

Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

dr. Sebastian Lizińczyk

specjalista

Biuro Penitencjarne

 

2.

Prokuratura Krajowa

 

dr. Lidia Mazowiecka

Prokurator

 

 

 

 

Prace Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2014 r.

 

 

W dniu 23 czerwca 2014 r. został powołany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II kadencja.

 

Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu jego Członkowie dokonali wyboru Stałych Ekspertów.  Do Zespołu dołączyli przedstawiciele: Prokuratury Generalnej i Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

 

Przed Zespołem stoją ważne wyzwania i zadania. W ciągu kilku miesięcy 2014 r. Zespołowi udało się zrealizować następujące działania:

 • Opracowano Regulamin Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 17 października 2014 r. Regulamin został zatwierdzony przez Panią Elżbietę Seredyn – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 • Członkowie Zespołu dokonali oceny merytorycznej 474 projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Dofinansowanie w ramach konkursu w 2014 r. otrzymało 105 podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Opracowano Wytyczne ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 17 października 2014 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2015 na podstawie art. 8, pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr. 180, poz. 149 z późn. zm.). Wytyczne zostały zatwierdzone przez Panią Elżbietę Seredyn – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 • Członkowie Zespołu prowadzą prace nad projektem zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Rozpoczęła pracę Grupa Robocza składająca się z ośmiu Członków Zespołu, do opracowania projektu zmian do ustawy o Policji oraz innych aktów prawnych w zakresie nowych form izolacji osób stosujących przemoc w rodzinie od osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Srebrne Krzyże Zasługi dla członkiń Zespołu

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z ogromną radością informuje, że w dniu 21 listopada 2014 r. podczas uroczystości z okazji "Dnia Pracownika Socjalnego", zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pan Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Srebrnymi  Krzyżami Zasługi Panią Agnieszkę Górską oraz Panią Grażynę Pisarczyk -  Członkinie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1 kwietnia 2015 r.

 

W dniu  1 kwietnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

W posiedzeniu Zespołu wzięli udział: Elżbieta Seredyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz przedstawiciele instytutu badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. W gronie gości znaleźli przedstawiciele firmy WYG PSDB Sp. z o.o,  a także przedstawiciel Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 

Minister Elżbieta Seredyn powitała wszystkich zaproszonych gości oraz Członków Zespołu Monitorującego zwracając szczególną uwagę na konieczność podejmowania nowatorskich rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Minister zwróciła się do grona Ekspertów o wniesienie uwag po omówieniu zaprezentowanych projektów oraz ustosunkowanie się do zaprezentowanych treści podczas dyskusji.

 

Podczas posiedzenia głos zabrał również Minister Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, który wskazał na koniczność podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci gdyż dziecko nie funkcjonuje odrębnie od rodziny. Minister wskazał, że statystyki potwierdzają, iż w społeczeństwie wzrasta świadomość społeczna i spada przyzwolenie na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci. Niemniej jednak i tak odsetek rodziców/opiekunów prawnych stosujących kary cielesne wobec dzieci i tak jest wysoki. Dlatego też ważne jest podejmowanie różnych inicjatyw profilaktycznych, przeciwdziałających przemocy wobec dzieci.   

 

Pierwszą prezentację projektu pn. „System Monitorowania, Analizy Ryzyka i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „MONALIZA” przedstawili Eksperci
z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz przedstawiciele instytutu badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

 

Drugi projekt zaprezentowany podczas posiedzenia pn. „Monitorowanie losów dziecka –  standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” został omówiony przez przedstawiciela Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. W drugiej części posiedzenia zostały omówione wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej w 2014 r.  pn. „Diagnoza  i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy  w rodzinie”. Badania realizowane w ramach  Projektu Predefiniowanego pn. „Rodzina polska wolna od Przemocy”  dla Programu Operacyjnego PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2009-2014”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych badań zostały zawarte w raportach, zamieszczonych na stronie internetowej www.mpips.gov.pl

Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1 kwietnia 2015 r. Posiedzenie Zespołu... Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1 kwietnia 2015 r. Posiedzenie Zespołu... Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1 kwietnia 2015 r. Posiedzenie Zespołu... Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1 kwietnia 2015 r. Posiedzenie Zespołu... Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1 kwietnia 2015 r. Posiedzenie Zespołu... Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1 kwietnia 2015 r. Posiedzenie Zespołu... Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1 kwietnia 2015 r. Posiedzenie Zespołu...

Pliki do pobrania

MONALIZA.pdf
MONALIZA  (2.4 MB)

Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 28-29 maja 2015 r.

 

W dniach 28-29 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Posiedzenie poświęcone było w całości ocenie wniosków w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

W bieżącym roku środki finansowe na realizację Programu Osłonowego zaplanowano  w ustawie budżetowej środki finansowe w wysokości 3 mln zł.

 

W marcu br. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazało się ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, w oparciu o który podmioty uprawnione mogły aplikować o dofinansowanie. Ogłoszenie to zawierało informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz opis procedury wyboru ofert.

 

Po ocenie dokonanej przez Wojewodów do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło 231  wniosków.

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia podmioty uprawnione mogły ubiegać  się o dofinansowanie w ramach następujących priorytetów:

 

Priorytet I.

Zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Priorytet II.

Zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Priorytet III.

Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Priorytet IV.

Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania wymogów formalnych i wstępnej oceny merytorycznej dokonywali Wojewodowie, natomiast oceny merytorycznej dokonali Członkowie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którzy zostali podzieleni na zespoły 2 osobowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosiła 80 punktów.

 

Lista rankingowa po akceptacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej została zawieszona na stronie internetowej www.mpips.gov.pl, a następnie z podmiotami, które zakwalifikowały się w konkursie zostaną podpisane porozumienia.

Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 26 października 2015 r.

 

W dniu 26 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podczas posiedzenia Zespołu zostały omówione szczegółowo wszystkie opracowane dotychczas przez Zespół Monitorujący zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

 

W Zespole Monitorującym w miesiącu październiku 2014 r. została powołana Grupa Robocza, której zadaniem było między innymi opracowanie zmian do ustawy o Policji mających na celu bardziej skuteczne zabezpieczenie sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie na etapie interwencji Policji w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie.

 

Zaproponowane przez Grupę Roboczą zmiany dotyczyły w szczególności wprowadzenia przepisów, które po pierwsze dadzą możliwość zatrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie, która stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, które byłoby określane na podstawie oceny ryzyka.

 

Członkowie Zespołu Monitorującego zatwierdzili propozycje zmian opracowane przez Grupę Roboczą.

 

Podczas prac Zespołu Monitorującego została także omówiona kwestia konieczności wprowadzenia zmian do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, 259) w szczególności w zakresie kwalifikacji osób prowadzących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 2-3 czerwca 2016 r.

 

Pierwsza część posiedzenia miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas której Pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w MRPiPS spotkała się z Członkami Zespołu Monitorującego.

 

Pani Minister, poinformowała Członków Zespołu Monitorującego, o planowanych  zmianach do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także, że do prac nad zmianami zostanie powołany odrębny Zespół Ekspertów, w którym wezmą również udział przedstawiciele Zespołu Monitorującego.

 

Członkowie Zespołu Monitorującego przedstawili Pani Minister argumenty wskazując na zasadność funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, odnosząc się do dotychczasowych doświadczeń. Wskazywali również na konieczność opracowania zmian i wyrazili gotowość do współpracy z MRPiPS przy opracowywaniu projektu zmian do  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

 

Po pierwszej części posiedzenia Członkowie Zespołu Monitorującego rozpoczęli pracę nad oceną wniosków w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących priorytetów:

Priorytet I.

Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Priorytet II.

Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Priorytet III.

Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Priorytet IV.

Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania wymogów formalnych i wstępnej oceny merytorycznej dokonywali Wojewodowie, natomiast ostatecznej oceny merytorycznej podczas dwóch dni posiedzenia dokonali Członkowie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którzy zostali podzielenie na zespoły 2 osobowe. Członkowie Zespołu Monitorującego dokonywali oceny merytorycznej 237 projektów na podstawie kart ocen. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosiła 80.

 

Lista podmiotów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego zostanie udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: