submenu
content
RADA DO SPRAW POLITYKI SENIORALNEJ
 
- Istnieje potrzeba budowy nowej polityki senioralnej – powiedziała minister Elżbieta Rafalska otwierając posiedzenie. – Wiążę z tym gremium duże nadzieje i liczę, że przy opracowywaniu kierunków działań, kierowanych do  osób starszych czy wydawaniu opinii i stanowisk, będę mogła liczyć na kompetencje i rzetelność  Rady ds. Polityki Senioralnej.
 
Na podstawie zarządzenia nr 9 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. Poz. 9 z 2016 r.), w wyniku naboru na członków Rady, w dniu 18 maja 2016 r. Pani Minister Elżbieta Rafalska powołała członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2016-2020.
 
Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek; administracji rządowej; organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych; uczelni i instytucji badawczych, wydelegowanych do prac w Radzie.
 
Do zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należy:
 
1)      opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;
 
2)      inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych;
 
3)      przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.
 
Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hrynkiewicz.
 
 
Nowopowstała Rada ma stać się forum otwartego dialogu o koncepcji i kształtowaniu polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.
 
 
 
Kontakt:

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: