submenu
content

Zastrzeżenia i deklaracje

Polska ratyfikowała konwencję z zastrzeżeniami oraz deklaracjami.

Zastrzeżenia zostały wycofane w 2013 r.. Pierwsze zastrzeżenie dotyczyło możliwości poznania przez dziecko przysposobione danych rodziców naturalnych. Drugie zastrzeżenie dotyczyło wieku, od którego możliwe jest powołanie do służby wojskowej i możliwy udział w działaniach wojennych.

W pozostających w mocy deklaracjach stwierdza się, że:

-    Rzeczpospolita Polska uważa, że wykonania przez dziecko jego praw określonych w konwencji, w szczególności praw określonych w artykułach od 12 do 16, dokonuje się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną,

-         w odniesieniu do artykułu 24 ustęp 2 litera f/ konwencji Rzeczpospolita Polska uważa, że poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie w zakresie planowania rodziny powinno pozostawać w zgodzie z zasadami moralności.

 

Organy odpowiadające za wykonywanie konwencji i protokołów przez Polskę

Konwencja reguluje kwestie z wielu dziedzin, dlatego jej wykonywanie spoczywa na właściwych ministrach. Minister Pracy i Polityki Społecznej koordynuje wykonywanie konwencji przez Polskę, co polega na ocenianiu, czy w procesie tworzenia prawa, polityki i programów brane są pod uwagę jej postanowienia oraz na postulowaniu, aby stwierdzone naruszenia zostały usunięte. Dodatkowo Minister Pracy i Polityki Społecznej odpowiada za sporządzanie sprawozdań z wykonywania konwencji. Do końca 2013 r. obowiązki te wykonywał Minister Edukacji Narodowej. 

 

Sprawozdania Polski z wykonywania Konwencji o prawach dziecka

3-4 sprawozdanie za lata 1999-2010

 

-> Sprawozdanie, 2012 

 

-> Odpowiedź na pytania dodatkowe, 2015

 

-> Uwagi końcowe Komitetu praw dziecka, 2015

 

-> Stanowisko Polski do uwag końcowych

 

I sprawozdanie z wykonywania Protokołu w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych

 

-> Sprawozdanie, 2007 

 

I sprawozdanie z wykonywania Protokołu w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych

 

-> Uzupełnienie informacji podanych w sprawozdaniu, 2009, tekst tylko w jęz. angielskim

 

-> Uwagi końcowe Komitetu praw dziecka, 2009

 

(kolejne sprawozdanie – w ramach 3-4 sprawozdania z wykonywania konwencji).

 

I sprawozdanie z wykonywania Protokołu wsprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii

 

-> Sprawozdanie, 2007 

 

-> Uzupełnienie informacji podanych w sprawozdaniu, 2009, tylko tekst w j. angielskim 

 

-> Uwagi końcowe Komitetu praw dziecka, 2009

 

(kolejne sprawozdanie – w ramach 3-4 sprawozdania z wykonywania konwencji)

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: