submenu
content

Rada Europy jest forum, na którym negocjowane są umowy międzynarodowe, w tym dotyczące praw człowieka. Zapewnia ona także funkcjonowanie systemów kontroli wykonywania przez państwa ratyfikowanych przez nie umów dotyczących praw człowieka. 

 

© Council of Europe

 

Rada Europy wypracowała 218 umów międzynarodowych (kwiecień 2015 r.); znaczna ich część dotyczy szeroko rozumianych praw człowieka. Wśród nich szczególne miejsce zajmują Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, z 1950 r., z protokołami dodatkowymi, oraz Europejska Karta Społeczna, z 1961 r. i jej wersja zrewidowana, z 1996 r.. Razem tworzą one ramy europejskiego systemu ochrony praw człowieka.

Do innych najważniejszych umów dotyczących praw człowieka należą także:

-         Europejski kodeks zabezpieczenia społecznego, 1964 r.,

-        Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, 1987 r.,

-        Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, 1995 r.,

-        Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, z protokołami dodatkowymi, 1997 r., 

-        Konwencja w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, 2005 r.,

-        Konwencja o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, 2007 r.,

-        Konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 2011 r.,

-        Konwencja przeciwko handlowi organami ludzkimi, 2015 r..

 

-> Rada Europy

 

-> Konwencje Rady Europy

 

-> Konwencje ratyfikowane lub podpisane przez Polskę

 

-> Prawa człowieka w Radzie Europy, strona Ministerstwa Sprawiedliwości

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: